تببین عوامل مؤثّر در مؤفّقیت تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی در مؤسسات پژوهشی دولتی (مطالعه موردی:مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی درشهر رشت)   

تببین عوامل مؤثّر در مؤفّقیت تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی در مؤسسات پژوهشی دولتی (مطالعه موردی:مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی درشهر رشت)


یکی از مهمترین دلایل رشد سریع فن آوری در کشورهای صنعتی تبدیل نتایج حاصل از پژوهش به نوآوری های فن آورانه از طریق تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی است. با نگاهي گذرا به عملكرد موسسات تحقيقاتي دولتي در ایران مي توان دريافت كه با وجود توانمندي هاي فراوان در توسعه تكنولوژي، هنوز فاصله زیادی با تجاري سازي مؤفق تكنولوژي وجود دارد. از اين رو هدف اصلي اين تحقيق تبيين عوامل مؤثّر بر تجاري سازي تكنولوژي در موسسات تحقيقاتي دولتي و ارايه توصيه های کاربردی مديران و سياست گذاران فعّال در عرصه توسعه علم و تكنولوژي جهت افزايش احتمال مؤفّقيت نظام تجاري سازي می باشد. پژوهش حاضر از انواع تحقیقات کاربردي و نیز توصيفي و پيمايشي بوده و جامعه آماري این پژوهش تمامی محققین و پژوهشگران عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی شاغل در مراکز و مؤسسات پژوهشی زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شهر رشت به تعداد 143 نفر میباشد. براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ( دردسترس) طبقه بندی شده استفاده مي شود. جهت سنجش عوامل مؤثّر بر مؤفّقیت تجاری سازی از آزمون تی و تعیین اولویت آنها از آزمون فرید من استفاده شد.از تحلیل عاملی نیز جهت بررسی میزان همبستگی هر یک از متعیر های فرعی با عوامل اصلی استفاده شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد عوامل فردی،فناوری های نرم، عوامل محیطی و عوامل بازار بر مؤفقیت تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی سازمان تات اثر گذار بوده عامل اصلی فناوری های نرم بیشترین تاثیر گذاری را بر تجاری سازی دارد. همچنین در میان عوامل فرعی روحیه کار تیمی، جذابیت و قیمت مناسب محصول و نیز تعهّد مدیران ارشد به موضوع فنّاوری بیشتر تأثیر گذاری را بر مؤفّقیت تجاری سازی دارند.

صل اول: کلیات
1- 1 – مقدّمه
1-2- بیان مسأله
1-3 - اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
1-6- سؤالات تحقیق
1-7- فرضیه های تحقیق
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-8-1- تجاری سازی
1-8-2- عوامل فردی و جمعیت شناختی
1-8-3- عوامل محیطی
1-8-4- فناوری های نرم
1-8-5- عوامل بازار
1-9- قلمرو تحقیق
1-10- نوآوری تحقیق
1-11- خلاصة فصل
فصل دوّم : مبانی نظری، ادبیّات و سوابق موضوعی تحقیق
2-1- مقدّمه
بخش اول- ادبیّات موضوع
2-2-تغيير نقش سازمانهاي تحقيقاتي در اقتصاد دانش محور و حركت بسوي تجاري سازي تحقيق و توسعه
2-4- فرآيند تجاري سازي
2-3- تجاری سازی
2-4-1- ایده زایی
2-4-2- غربال ایده
2-4-3- توسعة مفهوم
2-4-4-آزمایش مفهوم
2-4-5- توسعه استراتژی بازاریابی
2-4-6- تجزیه و تحلیل کسب و کار
2-4-7- توسعة محصول
2-4-8- آزمایش بازار
2-5-تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
2-6-عوامل اصلي فرآيند تجاري سازی
2-6-1- جنبه هاي فنّي
2-7- مؤلّفه ها و نهاد های تأثیر گذار بر فرآیند تجاری سازی
2-6-2- عوامل توليد
2-7-1- نقش نهاد های علمی، دانشگاهی، و تحقیقاتی بر فرآیند تجاری سازی
2-8- عوامل اصلي مؤثّر بر مؤفّق یت تجاري سازی پروژه های تحقیقاتی
2-8-1- عوامل بازار
2-8-2- عوامل فردی
2-8-3- عوامل فنّاوری و فنّاوری های نرم و تأثیر آن بر تجاری سازی
2-8-4- نقش عوامل محیطی در فرآیند تجاری سازی
2-10- موانع موجود در فرآیند تجاری سازی
2-9- توانا سازهای تجاری سازی در سازمان های تحقیقاتی
2-10- موانع موجود در فرآیند تجاری سازی
2-11- چالش هاي پيش روی تجاري سازي تكنولوژي در موسسات تحقيقاتي دولتي
2-13- منافع تجاری سازی
2-12- نوآوری و تجاری سازی
2-14- برخی از روش هاي تجاري سازي
برخی از مدل های خطي توسعه و تجاری سازی فن آوری
طبقه بندي الگوهاي تجاري سازي
عناصر درگير در فرآيند تجاري سازي تكنولوژي
-18- پتانسیل تجاری سازی
قوانين مرتبط با تجاري سازي يافته هاي پژوهشي
ارزیابی پتانسیل تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی
2-22- سازمان های تحقيقاتي و مؤسسات پژوهش و فنآوری
2-21- انواع تحقيق
2-23- مفهوم تجاری سازی فنّاوری در مؤسسات پژوهش و فناوری
2-25- مراحل تجاری سازی يافته های پژوهشي
2-24-گامهای بازاریابی و تجاری سازی فناوری در مراکز تحقیقاتی و عوامل تسهیل گر آن
2-26-
2-27-
بخش دوّم : مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی
2-28- مروری بر تحقیقات داخلی
2-29 -مروری بر تحقیقات خارجی
2-30- جمع بندی و نتیجه گیری تحقیقات انجام شده در خصوص تجاری سازی یافته های پژوهشی
2-31- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
بخش سوّم : معرفی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مراکز تحت پوشش در حوزه جغرافیایی شهر رشت
2-32- خلاصه فصل
فصل سوّم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدّمه
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماري
3-4- نمونه آماري
3-6- تعیین حجم نمونه
3-5- روش نمونه گیری
3-7- ابزار و روش جمع آوري داده ها
3-8- متغیر ها
3-9- ابزار سنجش اطلاعات
3-10- روايي و پايايي ابزارها
3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
3-12- خلاصه
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق
4-1- مقدّمه
4 -2 - آمار توصیفی
4-3- آمار استنباطی
4-4- رتبه بندی عوامل مؤثّر بر تجاری سازی با استفاده از آزمون فريدمن
4-5- تحلیل عاملی
4-6)- خلاصة فصل
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدّمه
5-2- خلاصه ای از مسأله ، اهداف و روش اجرای پژوهش
5-3- نتايج آزمونها
5-4- نتایج حاصل از تحلیل عاملی
5-5 - بحث دربارة نتایج و یافته های تحقیق حاضر
5-6- جمع بندی و پيشنهادات كاربردي
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدّمه
5-2- خلاصه ای از مسأله ، اهداف و روش اجرای پژوهش
5-3- نتايج آزمونها
5-4- نتایج حاصل از تحلیل عاملی
5-5 - بحث دربارة نتایج و یافته های تحقیق حاضر
5-6- جمع بندی و پيشنهادات كاربردي
5-7- محدودیت های تحقیق
5-8- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی
5-9- خلاصه فصل
فصل ششم: منابع
فهرست منابع
ضمائم
پرسش نامه
فهرست جداول
جدول2-1 : مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری موجود در مدل مرحله دروازه
جدول 2-2: تعاریف مختلف تجاری سازی
جدول2-3 خلاصة نتيجة تحقيقات شناسايي عوامل مؤثّر بر تجاري سازي
جدول 3-1: پژوهشگران شاغل در مؤسسات و مراکز تحت پوشش سازمان تات در شهر رشت.
جدول 3-2 : متغیر های تحقیق و سازه های متناظر با آنها در پرسشنامه
جدول 3-3: امتيازبندی مقياس تحقيق
جدول 4-1 : توزيع فراواني افراد از نظر جنسیت پاسخگويان
جدول 4-2: درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه
جدول 4-3: فراوانی وضعیت تجربه کاری نمونه آماری محققین شاغل در مراکز تحت پوشش سازمان تات
جدول 4-4: وضعیت عضویت در هیأ ت علمی در نمونه آماری مورد مطالعه
جدول4-5: وضعیت رتبه علمی اعضای هیأت علمی نمونه آماری مورد مطالعه
جداول4-6: آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسش نامه
جدول 4-7: آمار توصیفی آزمون تی یک نمونه ای
جدول 4-8 آمار استناطی آزمون تی یک جامعه
جدول 4-9: آمار توصیفی آزمون تی عوامل اصلی
جدول 4-10: آمار استنباطی آزمون تی عوامل اصلی
جدول 4-11: رتبه بندی مؤلّفه های فرعی اثر گذار بر تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی سازمان تات
جدول4-12: آمار استنباطی آزمون فرید من رتبه بندی عوامل فرعی
جدول4-13: آمار توصیفی عوامل اصلی مؤثّر بر تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی
جدول4-14: رتبه بندی عوامل اصلی مؤثّر بر تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی بر اساس آزمون فریدمن
جدول4-15: آمار استنباطی عوامل اصلی مؤثّر بر تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی
جدول 4-16: آزمون KMO و بارتلت
جدول 4-17 اشتراکات اوّلیه
جدول4-18: کل واریانس عوامل فرعی
جدول 4-19: ماتریس اجزا
جدول 4-20 : ماتریس چرخش یافته اجزا
جدول 4-21 : ماتریس چرخش یافتة اجزا و طبقه بندی بر اساس زیر مقیاس های قبلی عوامل اصلی
جدول 4-22: ماتریس همبستگی اجزاء قبل و بعد از چرخش
جدول 5-1 : متغیر های فرعی مؤثّر بر مؤفّقیت تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی محققین سازمان تات
جدول 5-2: متغیر های مرتبط با سازه عوامل فردی در ماتریس چرخش یافتة اجزا
جدول 5-3: متغیر های مرتبط با سازه فناوری های نرم در ماتریس چرخش یافتة شده اجزا
جدول 5-4: متغیر های مرتبط با سازه عوامل محیطی در ماتریس چرخش یافتة شده اجزا
جدول 5-5: متغیر های مرتبط با سازه عوامل بازار در ماتریس چرخش یافتة اجزا
فهرست شکل ها و نمودارها و فرمول ها
شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق بر گرفته از تحقیق آقا جانی و همکاران(1394) و میر غفوری و همکاران(1390
فرمول 3-1: محاسبه حجم نمونه برای جوامع محدود
نمودار 4- 1: توزيع فراواني افراد از نظر جنسیت پاسخگويان
نمودار 4- 2 : درصد فراواني افراد از نظر وضعیت سنی پاسخگويان
نمودار 4-3: درصد فراوانی رده های مختلف تحصیلی نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-4 : هیستوگرام سطح تحصیلات نمونه آماری مورد مطالعه
نمودار 4-5 : وضعیت تجربه کاری نمونه آماری محقّقین شاغل در مراکز تحت پوشش سازمان تات در شهر رشت
نمودار 4-6 : هیستوگرام وضعیت تجربه کاری نمونه آماری محققین شاغل در مراکز تحت پوشش سازمان تات
نمودار 4-7 : وضعیت عضویت در هیأت علمی در نمونه آماری مورد مطالعه
نمودار4-8: وضعیت رتبه علمی اعضای هیأت علمی نمونه آماری مورد مطالعه

فهرست مندرجات شماره صفحه
فصل اول: کلیات
1- 1 – مقدّمه 2
1-2- بیان مسأله
3
1-3 - اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 10
1-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 10
1-6- سؤالات تحقیق 11
1-7- فرضیه های تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها 12
1-8-1- تجاری سازی 12
1-8-2- عوامل فردی و جمعیت شناختی 12
1-8-3- عوامل محیطی 12
1-8-4- فناوری های نرم 13
1-8-5- عوامل بازار 13
1-9- قلمرو تحقیق 13
1-10- نوآوری تحقیق 14
1-11- خلاصة فصل 14
فصل دوّم : مبانی نظری، ادبیّات و سوابق موضوعی تحقیق
2-1- مقدّمه 16
بخش اول- ادبیّات موضوع
2-2-تغيير نقش سازمانهاي تحقيقاتي در اقتصاد دانش محور و حركت بسوي تجاري سازي تحقيق و توسعه. 17
2-3- تجاری سازی 18
2-4- فرآيند تجاري سازي 23
2-4-1- ایده زایی 24
2-4-2- غربال ایده 24
2-4-3- توسعة مفهوم 24
2-4
حامد یوسف پور پیربازاری :نویسنده
دکتر محمد طالقانی :استاد راهنما
دکتر میرهادی مؤذن جمشیدی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ :تاریخ دفاع
۱۶۷ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
تجاری سازی-پروژه های تحقیقاتی-پروژه های تحقیقاتی-مؤسسات پژوهشی-تجاری سازی :کلمات کلیدی فارسی
Research Institutes-Research projects-Commercialization-Research projects-Research Institutes :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved