رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول با پاداش مدیریتی   

رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول با پاداش مدیریتی


حاکمیت شرکتی مقوله ای است که در دهه های اخیر به دلیل افزایش رسوایی های مالی، مورد توجه ویژه پژوهشگران حوزه حسابداری قرار گرفته است. تعیین اهداف سالم و روشهای مناسب رسیدن به این اهداف و در نهایت حفظ حقوق تمامی ذی نفعان به ویژه سهامداران خرد هدف نهایی حاکمیت شرکتی می باشد. از این رو سوال اصلی تحقیق به این صورت مطرح می شود که تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر پاداش مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ لذا در اين پژوهش به برآورد الگوی ارائه شده پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا به بررسي آمار توصيفي متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. سپس به بررسي مانايي متغيرها پرداخته شده که مشخص شد تمامی متغیرهای مورد استفاده در سطح مانا هستند. در ادامه الگوهای تحقیق به روش پانلی برآورد شده و در نهایت نیز به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. لذا به این نتیجه رسیده شد که بین رقابت در بازار محصول با پاداش مدیریتی در شرکت های دارای مالکیت خانوادگی نسبت به شرکت های وسیع، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رقابت در بازار محصول با پاداش مدیریتی در شرکت های دارای مالکیت نهادی نسبت به شرکت های وسیع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

چکیده ر‌
Abstract س‌
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
3-1 بیان ضرورت و اهمیت موضوع 3
4-1اهداف پژوهش 4
1-5 فرضیه ها 4
1- 6 قلمرو تحقیق 4
1-7تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 4
1-7-1حاکمیت شرکتی 4
1-7-2رقابت در بازار محصول 5
1-7-3پاداش مدیریتی 5
1-10 روش انجام پژوهش 6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوه 8
2-1 مقدمه 8
2-2حاکمیت شرکتی 8
2-3اهمیت حاکمیت شرکتی 9
2-4انواع سیستم های حاکمیت شرکتی 11
2-4-1حاکمیت شرکتی برون سازمانی 11
2-5مدل های حاکمیت شرکتی 14
2-5-1 مدل بازار 16
2-5-2مدل رابطه ای 16
2-5-3مدل پیوندی 16
2-6دیدگاه های مختلف در مورد حاکمیت شرکتی 17
2-6-1دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما( 17
2-6-2دیدگاه بلندمدت بازار 17
2-6-3دیدگاه ذینفعان 18
2-6-4دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت 18
2-7حاکمیت شرکتی در ایران 19
2-8نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی 19
2-9نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی 20
2-10مطالعات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی 21
2-11رقابت بازار محصول 24
2-12پاداش 26
2-13مفهوم شناسی و اهمیت پاداش 27
2-14انواع پاداش 27
2-15سیستم های پاداش 28
2-16مدیریت پاداش 29
2-17طراحی استراتژی های مدیریت پاداش 30
2-18معیارهای پاداش 31
2-19پاداش مدیریتی 32
2-20پیشینه پژوهش 33
2-22نتیجه گیری 39
فصل سوم: روش‌شناسی پژوه 40
3-1 مقدمه 41
3-2روش پژوهش 41
3-3جامعه آماری 41
3-4 قلمرو پژوهش 42
3-4- 1قلمرو مکانی پژوهش 42
3-4- 2قلمرو زمانی 42
3-5 فرضیه های تحقیق 42
3-6 مدل رگرسیونی تحقیق 42
3-7 متغیرهای پژوهش 43
3-7-1حاکمیت شرکتی 43
3-7-2 رقابت در بازار محصول 44
3-7-3 پاداش مدیریتی 44
3-8 نتیجه گیری 45
فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 46
4-1 مقدمه 47
4-2 الگوهاي تحقيق 47
4-3. آمار توصیفی متغیرها 48
4-4. آمار استنباطی متغیرها 50
4-4-1 بررسي مانايي متغيرها 50
4-5. براورد الگوهای تحقیق 52
4-5-1. برآورد الگوی اول تحقیق (مالکیت خانوادگی): 52
. آزمون های تشخیصی 56
4-5-3. برآورد الگوی دوم تحقیق (مالکیت نهادی): 57
4-5-2. آزمون های تشخیصی 61
4-6. آزمون فرضیات تحقیق 63
4-7. خلاصه و نتيجه گيري فصل 63
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 64
5- 1 مقدمه 65
5- 2 خلاصه پژوهش 65
5-3 تحلیل نتایج پژوهش 65
5-4 پیشنهادات کاربردی برای تحقیقات آتی 65
5-5محدودیت های پژوهش: 66
5-6خلاصه فصل 66
منابع و مأخذ 67
پیوست و ضمایم 70

فروغ قدیمی سیاه پیرانی :نویسنده
محمدرضا وطن پرست :استاد راهنما
مهرداد صدرآرا :استاد مشاور
1397/08/30 :تاریخ دفاع
۱۷۷ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
پاداش مدیریتی- اوراق بهادارتهران-رقابت در بازار محصول-حاکمیت شرکتی-پاداش مدیریتی :کلمات کلیدی فارسی
managerial incentives-Corporate governance-Stock Market Tehran-product market competition-Stock Market :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved