بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی) بر عملکرد بازده شرکت‌ها   

بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی) بر عملکرد بازده شرکت‌ها


هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی) بر عملکرد بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1392 تا 1396 به روش نمونه‌گیری غربال‌گری بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون خطی و روش داده‌های ترکیبی به واسطه نرم‌افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق، از دو بعد مربوط به ساختار مالکیت هیات مدیره (یعنی مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) به عنوان متغیرهای مستقل و از بازده واقعی، بازده پیش‌بینی شده، ریسک واقعی و ریسک پیش‌بینی شده به عنوان متغیرهای وابسته استفاده گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و بازده واقعی وجود ندارد، اما این ارتباط در خصوص بازده پیش‌بینی شده مثبت و معنادار بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می‌توان به ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و ریسک واقعی و پیش‌بینی شده، ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت و بازده واقعی و پیش‌بینی شده و در نهایت، ارتباط ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک واقعی و ریسک پیش‌بینی شده اشاره کرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ذ‌
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1- اهداف علمی 8
1-4-2- اهداف کاربردی 8
1-5- چارچوب نظری تحقیق 8
1-6- فرضیه‌های تحقیق 10
1-7- تعریف مفهومی متغیرها 11
1-8- قلمرو تحقیق 15
1-8-1- قلمرو موضوعی 15
1-8-2- قلمرو زمانی 15
1-8-3- قلمرو مکانی 15
فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 17
2-2- حاکمیت شرکتی 17
2-3- مالکیت هیات مدیره 19
2-4- ترکیب هیات مدیره 20
2-5- ساختار مالکیت 23
2-5-1- مالکیت نهادی 23
2-5-2- تمرکز مالکیت 27
2-6- بازده سهام 29
2-7- پیشینه تحقیق 34
2-7-1- پیشینه داخلی 34
2-7-2- پیشینه خارجی 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 41
3-2- روش تحقیق 41
3-3- جامعه آماری 42
3-4- متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری آنها 43
3-5- مدل رگرسیونی تحقیق 47
3-6- روش تحلیل داده ها 48
3-7- مدل‌های رگرسیونی داده‌های ترکیبی 49
3-7-1- ضریب تعیین 50
3-7-2- آزمون آماره t 50
3-7-3- آزمون هاسمن 51
3-7-4- آزمون وایت 52
3-7-5- آزمون دوربین واتسون 52
3-7-6- آزمون مانایی 53
3-7-7- آزمون جارک – برا 56
3-7-8- خود همبستگی 56
3-7-9- ناهمسانی واریانس 59
3-8- خلاصه فصل 60
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 62
4-2- آزمون مانایی متغیرها 65
4-3- نتایج تخمین مدل 66
4-4- بررسی فروض کلاسیک مدل‌های پژوهش 68
4-4-1- آزمون خودهمبستگی سریالی 68
4-4-2- آزمون ناهمسانی واریانس 69
4-5- بررسی فرضیه‌های پژوهش 70
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 77
5-2- نتایج 77
5-3- پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های پژوهش 82
5-4- محدودیت‌های پژوهش 83
5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 84
منابع و مآخذ 86
پیوست شماره 1- خروجی‌های نرم‌افزار 93




فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- غربال‌گری نمونه 43
جدول 4-1. نتايج شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 64
جدول 4-2. بررسی مانایی متغیرهای اصلی پژوهش 66
جدول 4-3. خروجی آزمون اثرات ثابت 67
جدول 4-4. خروجی آزمون هاسمن 68
جدول 4-5. نتایج آزمون خود همبستگی سریالی 69
جدول 4-6. جدول خروجی آزمون وایت 69
جدول 4-7. نتایج تخمین مدل اول 70
جدول 4-8. نتایج تخمین مدل دوم 71
جدول 4-9. نتایج تخمین مدل سوم 72
جدول 4-10. نتایج تخمین مدل چهارم 73












فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل شماتیک تحقیق 9






فرزاد همتی راد :نویسنده
دکتر رضا آقاجان نشتایی :استاد راهنما
دکتر محمدرضا وطن پرست :استاد مشاور
1398/03/07 :تاریخ دفاع
۱۰۵ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
ریسک پیش بینی شده-ریسک واقعی-عملکرد-بازده سهام-مالکیت :کلمات کلیدی فارسی
Ownership-stock return-performance-ex post risk-ex ante risk :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved