ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران   

ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران


هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اين رو، پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيا بين کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداري وجود دارد؟ به اين منظور، از کیفیت اقلام تعهدی بر مبنای مدل اصلاح شده دی چاو و دیچو و اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل فاما و فرنچ به عنوان معيارهاي کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایه گذاری استفاده شد. نمونه آماري اين پژوهش شامل 128 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه در بازه زماني 1392 تا 1396 مورد بررسي قرار گرفته است. از نرم افزار ایویوز ، تحليل هاي آماري رگرسيون خطي چند متغيره و آزمونهای مربوطه براي آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است كه بین کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد و بین اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مساله 2
3-1- سوال های پژوهش 5
4-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
5-1- اهداف پژوهش 6
6-1- چارچوب نظری پژوهش 7
7-1- فرضیه های پژوهش 7
8-1- مدل مفهومی پژوهش 8
9-1- روش کلی پژوهش 8
10-1- قلمرو پژوهش 9
1-10-1- قلمرو مکانی...................................................................................................................................................................................9
2-10-1- قلمرو زمانی....................................................................................................................................................................................9
11-1- ساختار کلی پژوهش 9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2- مقدمه 11
2-2- بسط فرضیه های پژوهش 11
3-2- گزارش های مالی 12
4-2- کیفیت گزارشگری مالی 13
5-2- سرمایه گذاری 14
2-5-1- کارآیی سرمایه گذاری 15
1-1-5-2- کارایی 16
2-5-2- ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری 16
3-5-2- فرصت های سرمایه گذاری 16
6-2- کیفیت كيفيت گزارشگري مالي و کارایی سرمایه گذاری 18
7-2- پیشینه پژوهش 19
1-7-2- پیشینه داخلی 19
2-7-2- پیشینه خارجی 21
8-2- خلاصه فصل 23
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه 25
2-3- روش شناسی پژوهش 25
1-2-3- انواع پژوهش 25
2-2-3- روش تجزیه و تحلیل و اطلاعات.................................................................................................................................................25
3-2-3- روش جمع آوری و نحوه پردازش داده ها ................................................................................................................................26
4-2-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش......................................................................................................................................................26
3-3- مدل های آماری پژوهش 27
4-3- متغیرها و نحوه اندازه گیری آن ها 28
1-4-3- متغیر وابسته)کارایی سرمایه گذاری( 28
2-4-3- متغیرهای مستقل )کیفیت گزارشگری مالی( 28
3-4-3- متغیر کنترلی 29
5-3- آزمون های اولیه جهت استفاده از مدل های آماری 29
1-5-3- آمار توصیفی داده ها 29
1-1-5-3- شاخص های مرکزی 29
2-1-5-3- شاخص پراکندگی 30
3-1-5-3- شاخص های شکل توزیع 30
6-3- داده های تابلویی و مزایای استفاده از آن ها 30
7-3- عدم وجود خود همبستگی بین خطاهای مدل 31
1-7-3- آزمون دوربین واتسون.................................................................................................................................................................32
1-1-7-3- محدودیت‌های آزمون دوربین واتسون 32
8-3- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 32
9-3- آزمون مانایی 32
10-3- آزمون چاو 33
11-3- آزمون هاسمن 34
12-3- خلاصه فصل 35
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه 37
2-4- آمار توصیفی داده های پژوهش 37
3-4- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 39
4-4- آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش 39
5-4- آزمون مانایی متغیرها 40
6-4- آزمون فرضیه اول پژوهش 41
1-6-4- آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه اول 41
2-6-4- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 42
3-6-4- آزمون چاو 43
4-6-4- آزمون هاسمن مدل پژوهش 43
5-6-4- نتیجه آزمون مدل پژوهش 44
7-4- آزمون فرضیه دوم پژوهش 46
1-7-4- آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه دوم 46
2-7-4- نتیجه آزمون مدل پژوهش 47
8-4- خلاصه فصل 48
فصل پنجم : نتیجه گیری
1-5- مقدمه 50
2-5- مروری بر روش پژوهش 50
3-5- خلاصه نتایج 51
4-5- تفسیر آزمون فرضیه ها 51
5-5- پیشنهادهای کاربردی 52
6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 53
۷-۵- محدوديت‌هاي پژوهش 53
منابع 56
پیوست ها 63جدول ( 3-1 ) : جدول حجم نمونه گیری 27
جدول ( 4-1 ) : نتایج آمار توصیفی پژوهش 38
جدول ( 4-2 ) : آزمون همبستگی 40
جدول ( 4-3 ) : نتایج آزمون مانایی متغیر های پژوهش 41
جدول ( 4-4 ) : آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول 42
جدول ( 4-5 ) : آزمون چاو 43
جدول ( 4-6 ) : آزمون هاسمن 44
جدول ( 4-7 ) : آزمون نهایی مدل اول پژوهش 45
جدول ( 4-8 ) : آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم پژوهش 46
جدول ( 4-9 ) : نتایج آزمون فرضیه دوم 47
جدول ( 5-1 ) : خلاصه نتایج 51


زهرا حبیب خواه :نویسنده
جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی :استاد راهنما
جناب آقای دکتر رضا آقاجان نشتایی :استاد مشاور
1397/12/23 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
کارایی سرمایه گذاری-کارایی سرمایه گذاری-کیفیت اقلام تعهدی -اقلام تعهدی اختیاری-کیفیت گزارشگری مالی :کلمات کلیدی فارسی
Quality of financial reporting-discretionary accruals-accruals quality -investment performance-investment performance :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved