بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    

بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگيز و جذاب در پژوهش¬هاي حسابداري به شمار می¬رود. از نظر جنبه‌های رفتاری، این تحقیقات بسیار مهم هستند، زیرا سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاكتورهاي مهم تصمیم‌گیری، توجه ویژه‌ای به رقم سود می کنند. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. متغیرهای این پژوهش عبارتند از: ریسک نقدینگی، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل دارایی، نسبت کل سرمایه¬گذاری به کل دارایی، نسبت ارزش ویژه به کل دارایی، درآمد به هزینه و اندازه بانک می¬باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع علمی- مقایسه¬ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 18 بانک‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1395 می¬باشد، بعد از انجام آمار توصیفی متغیرها، بررسی فرضیات با استفاده از نرم افزار Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه¬گیری کلی آزمون فرضيه¬هاي تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي ریسک نقدینگی، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل دارایی، نسبت ارزش ویژه به دارایی¬ها، اندازه بانک، نسبت کل سرمایه¬گذاری به کل دارایی و نسبت درآمد به هزینه با مدیریت سود رابطه معنی¬داری وجود داشته است. با توجه به روابط متغیرها، مشخص گردید که اکثر متغیرهای مذکور بر مدیریت سود بانک¬ها تاثیر گذار بوده است. واژگان کلیدی: مدیریت سود، بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) ضرورت انجام پژوهش 4
1-4) اهداف پژوهش 4
1-4-1) هدف اصلی 4
1-4-2) اهداف فرعی 4
1-5) فرضیه های پژوهش 5
1-6) روش پژوهش 5
1-7) قلمرو پژوهش 5
1-8) جامعه و نمونه آماری 6
1-9) روش گردآوری اطلاعات 6
1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات 6
1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش 7
1-12) خلاصه فصل 7
فصل دوم :مبانی نظری و مروری بر ادبیات پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه 9
2-2) مبانی نظری پژوهش 9
2-3) تاریخچه مدیریت سود 10
2-4) نظریه های مدیریت سود 11
2-5) تعریف مدیریت سود 15
2-6) حدود و دامنه مدیریت سود 16
2-7) انواع مدیریت سود 20
2-8) انگیزه‌های مدیریت سود 21
2-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود 27
2-10) ابزارهای مدیریت سود 28
2-11) مدیریت سود و کیفیت افشاء 30
2-12) اندازه گیری مدیریت سود 31
2-13) فاکتورهای داخلی 37
2-14) پیشینه‌های پژوهش 41
2-14-1) پیشینه خارجی 41
2-14-2) تحقیقات داخلی 44
2-15) خلاصه فصل 49
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1) مقدمه 51
3-2) روش پژوهش 51
3-3) جامعه آماری 52
3-4) نمونه آماری 52
3-5) روش گردآوری اطلاعات 53
3-6) قلمرو پژوهش 53
3-7) فرضیه های پژوهش 54
3-8) مدل پژوهش 55
3-9) اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش 55
3-10) عملیاتی و تعاریف آنها 57
3-10-1) متغیر وابسته 57
3-10-2) متغیرهای مستقل 58
3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه‌ها 60
3-11-1) آمار توصیفی 60
3-12) روش تجزیه و تحلیل آماری 62
3-12-1) مدل پانل دیتا 62
3-12-1-1) محاسن استفاده از مدل پانل دیتا 63
3-12-1-2) محدوديت‌هاي مدل پانل دیتا 64
3-13) روش‌های تخمین 64
3- 14) خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 ) مقدمه 73
4-2 ) آمار توصیفی داده های پژوهش 73
4-3) آمار استنباطي 76
4-4) نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی پژوهش‌ 80
4-5) خلاصه فصل 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 84
5-2) بحث بر روی نتایج 84
5-2-1) نتایج آزمون فرضیه 84
5-3) نتیجه گیری کلی 87
5-4) پیشنهادات 87
5-4-1)پیشنهادهای کاربردی پژوهش 87
5-5) محدودیت‌های پژوهش 87
5-6)پیشنهادهای پژوهش آتی 88
منابع 89
پیوست 97

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1 نسبت درآمد به هزینه و متغیرهای 59
جدول 3-2 : تفسير چولگي؛ منبع: آمار رنجبران 1391 61
جدول 3- 3: تفسير کشيدگي؛ منبع: آمار رنجبران: 1391 62
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 74
جدول4-2 همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش 75
جدول 4-3 آزمون لوین لین و چو LLC 76
جدول 4-4 مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه ها 78
جدول 4-5 آزمون چاو 77
جدول 4-6 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 78
جدول 4-7 آزمون استقلال خطاها 78
جدول 4-8 نتایج آزمون جارک ـ برا 79
جدول 4-9 آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل 79
جدول 4-10 نتایج حاصل از برازش معادله رگراسیون 80

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 مدل مفهومی پژوهش 56
نمودار 3-2 مدل مختلف حاصل از ترکیب داده های سری‌های زمانی و مقطعی 65
نمودار 3-3 مراحل مختلف آزمون های بکار رفته جهت تخمین 70
مهسا سعیدیان :نویسنده
دکتر محمدرضا وطن پرست :استاد راهنما
مهدی ذوالفقاری :استاد مشاور
1396/06/28 :تاریخ دفاع
۱۲۸ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
مدیریت سود-مدیریت سود-مدیریت سود-بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-مدیریت سود :کلمات کلیدی فارسی
earning management-accepted banks in tehran stock exchang- earning management- earning management- earning management :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved