تاثیر معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری   

تاثیر معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری


هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه معاملات نهانی (معاملات با اشخاص وابسته) و عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری است. معاملات نهانی یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می¬شود. اگرچه تمام معاملات نهانی فرصت¬طلبانه نیست، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیر گذار بر ریسک می¬باشد و سرمایه¬گذاران، قبل از انجام سرمایه-گذاری برای آن اهمیت قائل می¬شوند. از طرفی عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، منجر به افزایش دامنه تفاوت قیمت¬های پیشنهادی می¬شود که این موضوع در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری نیز ممکن است نمود پیدا کند. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات نهانی می¬تواند موجب از دست رفتن ثروت سهام¬داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی نیز داشتن مزیت اطلاعاتی برخی از طرف¬های معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد موجب عدم اطمینان می¬شود. این عوامل موجب معاملات فرصت¬طلبانه را در بین افراد مطلع افزایش می¬دهد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی (روش تعمیم¬یافته کمترین مربعات (EGLS) استفاده شده است و نمونه¬ای متشکل از 735 سال-شرکت از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می¬دهد که بین معاملات نهانی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که تعامل معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معناداری روی اقلام تعهدی اختیاری ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی .......................................................................................................................................................................................... ح
چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................................................................... خ
فصل اول: کلیات نحقیق
1-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................................. 2
1-2- بیان مساله تحقیق ........................................................................................................................................................................ 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................................................................... 5
1-4- اهداف تحقیق .............................................................................................................................................................................. 6
1-5- فرضیه¬های تحقیق ........................................................................................................................................................................ 6
1-6- سوال¬های تحقیق .......................................................................................................................................................................... 6
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای ....................................................................................................................................... 6
1-8- قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................................................. 10
1-8-1- قلمرو موضوعی ......................................................................................................................................................................... 10
1-8-2- قلمرو مکانی .............................................................................................................................................................................. 10
1-8-3- قلمرو زمانی ............................................................................................................................................................................... 10
1-9- خلاصه‌ی فصل ............................................................................................................................................................................... 10
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه .............................................................................................................................................................................................. 12
2-2- معاملات نهانی ............................................................................................................................................................................... 13
2-2-1- اطلاعات نهانی و مفهوم آن..................................................................................................................................................... 13
2-2-2- دارندگان اطلاعات نهانی ......................................................................................................................................................... 15
2-2-3- معاملات با اشخاص وابسته .................................................................................................................................................... 16
2-2-3-1- اشخاص وابسته .................................................................................................................................................................... 18
2-1-3-2- انواع معاملات اشخاص وابسته .......................................................................................................................................... 19
2-2-3-3- هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته ...................................................................................................................... 20
2-2-3-4- دیدگاه¬های موجود در مورد معاملات با اشخاص وابسته ............................................................................................ 21
2-2-3-5- معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود .................................................................................................................. 24
2-2-3-6- معاملات نهانی و معاملات با اشخاص وابسته .............................................................................................................. 26
2-2-3-7- روش¬های اندازه¬گیری معاملات با اشخاص وابسته ...................................................................................................... 27
2-3- عدم تقارن اطلاعاتی ..................................................................................................................................................................... 28
2-3-1- نظریه عدم تقارن اطلاعات ..................................................................................................................................................... 29
2-3-2-اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار سرمایه ........................................................................................................................... 31
2-3-3-عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری ..................................................................................................................... 33
2-3-4- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود ................................................................................................................................... 34
2-3-5- شدت نظارت و رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ................................................................................... 35
2-3-6-راهکارهای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ................................................................................................................................ 36
2-3-7-معیارهای اندازه¬گیری عدم تقارن اطلاعاتی ......................................................................................................................... 38
2-4- مفهوم مدیریت سود ..................................................................................................................................................................... 46
2-5- الگوهای مدیریت سود ................................................................................................................................................................. 47
2-6- ابزارهای مدیریت سود ..........................................................................
(mahmood.nikkar@gmail.com) محمود نیک کار مکرم :نویسنده
دکتر محمدحسن قلی زاده :استاد راهنما
دکتر حسین صمیمی حق گذار :استاد مشاور
1397/12/23 :تاریخ دفاع
۱۳۷ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
معاملات با اشخاص وابسته-مدیریت سود-اقلام تعهدی اختیاری-عدم تقارن اطلاعاتی-معاملات نهانی :کلمات کلیدی فارسی
Insider trading-Discretionary accruals-Information asymmetry-Earning management-related party transactions :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved