بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وارزش شرکت (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)   

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وارزش شرکت (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)


بر اساس تئوری نمایندگی، گسترش فعالیت شرکتهای سهامی موجب جدایی مالکیت از مدیریت شرکتها شده است که این امر بروز تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را در پی داشته است، زیرا همیشه مدیران در راستای منافع سهامداران عمل نمی کنند و گاهی منافع شخصی را ترجیح می دهند. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتری نسبت به سهامدارن و بازار سرمایه در اختيار دارند،که این امر ممکن است انگیزه های فرصت طلبی را در مدیران افزایش دهد و مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که موجب کاهش ثروت سهامداران و ارزش شرکت شود. از اینرو، این پژوهش درصدد است رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دهد. در این رابطه تعداد 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 از طریق تحلیل داده‌های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود واقعی و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از انحراف معيار سود رابطه منفی و معناداری با ارزش شرکتهای مورد بررسی دارند. رابطه منفی نشان دهنده این واقعیت است که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذینفعان می توان ارزش شرکت را افزایش داد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 2
1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 3
1-4) اهداف پژوهش 5
1-5) فرضیه پژوهش 6
1-6) حدود پژوهش 6
1-7)روش پژوهش 6
1-8) روش و ابزار گرداوری اطلاعات 6
1-9) تعریف متغیرهای تحقیق 7
1-10) خلاصه فصل 7
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه 9
2-2) عدم تقارن اطلاعاتی 9
2-3) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی 10
2-4) تعاریف عدم تقارن اطلاعات 11
2-5) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی 13
2-5-1) گزینش نادرست 15
2-5-1-1) غربال کردن 17
2-5-1-2) علامت دادن 17
2-5-2) خطر اخلاقی 17
2-6) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی 18
2-6-1) آشوب گران و نقدبازان بازار 20
2-6-2) اطلاعات نامتقارن 20
2-7) ارزش شرکت 22
2-8) مفهوم ارزش 23
2-8-1) عوامل مؤثر بر ارزش ذاتي اوراق بهادار شرکت 23
2-8-2) تجزيه و تحليل ارزش ذاتي 24
2-8-3) محدوديت هاي موجود در مسير تجزيه و تحليل ارزش ذاتي 24
2-8-4) رويكرد ارزش جاري بازار 24
2-9) انواع ارزش 25
2-9-1) ارزش دفترى 25
2-9-2) ارزش بازار 25
2-9-3) ارزش با فرض تداوم فعاليت 25
2-9-4) ارزش با فرض انحلال شرکت 26
2-9-5) ارزش ذاتى سهام شرکت 26
2-10) تعيين ارزش دارائى‌هاى مالى 26
2-11) ريسک و بازده 27
2-12) الگوى ارزش ذاتى 27
2-13) تعیین ارزش ویژه شرکت 28
2-14) پیشینه تحقیقات 29
2-14-1) پیشینه تحقیقات خارجی 29
2-14-2) پیشینه تحقیقات داخلی 30
2-15) خلاصه فصل 32
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه 34
3-2) تدوین فرضیه‌ تحقیق 34
3-3) روش تحقیق 34
3-4) ابزار تحقیق 35
3-5) حدود پژوهش 35
3-6) جامعه و نمونه آماری پژوهش 35
3-7) مدل رگرسیونی تحقیق 36
3-8) روش و ابزار گرداوری اطلاعات 37
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 37
3-9-1) آمار توصیفی 38
3-9-2) ضریب همبستگی 38
3-9-3) عامل تورم واریانس 38
3-9-4) روش داده‌های پانل 39
3-9-5) روش اثرات ثابت 40
3-9-6) روش اثرات تصادفی 40
3-9-7) آزمون چاو 41
3-9-8) آزمون هاسمن 42
3-9-9) آزمون بروش پاگان 43
3-9-10) آزمون وایت 43
3-9-11) آزمون دوربین-واتسون 44
3-10) خلاصه فصل 45
فصل چهارم: تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها
4-1) مقدمه 47
4-2) آمار توصیفی 47
4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها 49
4-3-1) مقدارتلورانسوعاملتورمواريانس 49
4-4) پایایی 50
4-5) نرمال بودن 50
4-6) نتایج آزمون فرضیه ها و ارائه یافته ها 50
4-6-1)آزمون فرضیه ها 50
4-6-2) آزمون همخطی 51
4-6-3) آزمون ناهمسانی واریانس 51
4-6-4) آزمون انتخاب الگوی مناسب 52
4-6-5) یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه ها 52
4-7) خلاصه فصل 54
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 56
5-2) خلاصه تحقیق 56
5-3) نتیجه گیری 57
5-4) محدودیت‌های تحقیق 57
5-5) پیشنهادهای تحقیق 57
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 57
5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 58
منابع و مآخذ
منابع فارسی 60
منابع لاتین 62
پیوستها
نتایج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش 64
آزمون همخطی 64
آزمون هاسمن 65
آزمون چاو 65
آزمون ناهمسانی واریانس 65

علیرضا غلامی :نویسنده
دکترمحمد حسن قلی زاده :استاد راهنما
دکتراسماعیل رمضانپور :استاد مشاور
۱۳۹7/12/23 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
ارزش شرکت-عدم تقارن اطلاعاتی-بورس اوراق بهادار تهران-ارزش شرکت-عدم تقارن اطلاعاتی :کلمات کلیدی فارسی
Information Asymmetry-Firm Value-Tehran Stock Exchange-Information Asymmetry-Firm Value :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.