تشخیص بیماری برگ خیار با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی    

تشخیص بیماری برگ خیار با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی


جمعیت رو به رشد انسان ها ضرورت توجه ویژه به یکی اصلی¬ترین نیاز های آن ها یعنی خوراک را افزایش داده است که در این میان محصولات گیاهی اهمیت به سزایی برای انسان ها دارند. خیار یکی از محصولات اصلی به جهت اختصاص بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت کشور می باشد که از نظر اقتصادی به سبب صادرات نیز مورد توجه است. در پژوهش پیش رو روشی غیر مخرب در عین حال کم هزینه جهت تشخیص بیماری های قارچی برگ خیار با استفاده از شبکه عصبی و طبقه بندی برگ ها به چهار کلاس سالم ، سفیدک پودری ، سفیدک داخلی و آنتراکنوز تخت عنوان روش CDD-ANN ارائه داده است. در CDD-ANN از ویژگی های رنگی با توجه به تفاوت رنگ ایجاد شده بین بخش های سالم و بیمار سطح برگ و نیز از ویژگی های بافت به دلیل تفاوت های ساختاری که انواع آفات مورد مطالعه در ساختار برگ ایجاد می کنند، استفاده شد.شبکه عصبی پرسپترون چندلایه که در آن ویژگی های استخراج شده از تصاویر به عنوان ورودی و کلاس های اشاره شده به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شده اند در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. پس از آموزش شبکه با 70% تصاویر و استفاده از باقی مانده آن ها به عنوان داده های تست، صحت روش CDD-ANN با ساختار های مختلف شبکه عصبی یک لایه و دو لایه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد استفاده از ساختار دو لایه با 6 نرون در لایه اول و 5 نرون در لایه دوم صحت مطلوبی برابر 94/16 درصد را نمایش می دهد.

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................2
1-2- بیان مساله تحقیق.............................................................................................................................................................2
1-3-ضرورت انجام تحقیق..........................................................................................................................................................3
1-4-اهداف تحقیق.......................................................................................................................................................................4
1-5- روش شناسی تحقیق.........................................................................................................................................................4
1-6- ساختار پایان نامه...............................................................................................................................................................5
1-7-خلاصه...................................................................................................................................................................................6

فصل دوم- مبانی نظری و سوابق پیشین تحقیق

2-1- مقدمه.................................................................................................................................................................................8
2-2- خیار گلخانه ای ...............................................................................................................................................................8
2-2-1- تاریخچه کشت خیار .................................................................................................................................................8
2-2-2- بیماری های خیار ......................................................................................................................................................9
2-2-2-1- بیماری سفیدک پودری .......................................................................................................................................9
2-2-2-2- بیماری سفیدک داخلی ......................................................................................................................................10
2-2-2-3- بیماری آنتراکنوز .................................................................................................................................................11
2-3- پردازش تصویر.................................................................................................................................................................12
2-3-1- کاربردهای علم پردازش تصویر...............................................................................................................................14
2-3-2- مفاهیم رنگ و تصویر............................................................................................................................................15
2-3-3- شناسایی تصویر......................................................................................................................................................15
2-3-3-1- تصاویر باینری.................................................................................................................................................16
2-3-3-2- تصاویر رنگی با شاخص............................................................................................................................16
2-3-3-3- تصاویر غیر رنگی با شدت نور.............................................................................................................17
2-3-3-4- تصاویر رنگی ...............................................................................................................................................18
2-3-4- مراحل پردازش تصویر .........................................................................................................................................19
2-3-4-1- دریافت تصویر ورودی ....................................................................................................................................19
2-3-4-2- پیش پردازش....................................................................................................................................................19
2-3-4-3- پردازش تصویر...................................................................................................................................................19
2-3-4-4- آنالیز تصویر........................................................................................................................................................20
2-3-5- تصویر خاکستری....................................................................................................................................................20
2-3-6- خوشه بندی.............................................................................................................................................................21
2-3-6-1- خوشه بندی k-means.................................................................................................................................23
2-3-7- استخراج ویژگی......................................................................................................................................................25
2-3-8- دسته بندی.............................................................................................................................................................26
2-4- ماشین بردار پشتیبان (SVM) .............................................................................................................................26
2-4-1- ماشین بردار پشتیبان خطی و غیر خطی..........................................................................................................27
2-4-2- ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه......................................................................................................................28
2-5- شبکه عصبی مصنوعی...............................................................................................................................................29
2-5-1- مفهوم شبکه های عصبی.....................................................................................................................................30
2-5-2- تعریف شبکه عصبی مصنوعی............................................................................................................................31
2-5-3- ساختار شبکه عصبی.............................................................................................................................................32
2-5-4- مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی...................................................................................................................33
2-5-5- آموزش شبکه های عصبی.......................................................................
حدیث ازادمنش :نویسنده
مجتبی شاکری :استاد راهنما
حیسین ازگومی :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار :رشته
برگ خیار -شبکه عصبی پرسپترون چندلایه-ویژگی رنگ-ویژگی بافت-خیار :کلمات کلیدی فارسی
Cucumber-Texture feature- Color feature-Multilayer Perceptron Neural Network -Leaf Cucumber :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved