ارائه یک مدل ریاضی برای مسأله زمانبندی کارکارگاهی به منظور کمینه کردن مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با امکان رد کردن کارها   

ارائه یک مدل ریاضی برای مسأله زمانبندی کارکارگاهی به منظور کمینه کردن مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با امکان رد کردن کارها


در دنیای واقعی ممکن است انواع متفاوتی از مشتریان وجود داشته باشد. برخی از مشتریان، نمی‌توانند تأخیر را تحمل کنند. به همین دلیل ممکن است هزینه بیشتری را برای تحویل به‌موقع کالای خود بپردازند. برخی مشتریان، به هزینه بیش‌تر از زمان اهمیت می‌دهند؛ بنابراین یک زمانبندی خوب باید به طور همزمان تقاضاهای مختلف انواع مشتریان را برآورده سازد؛ بنابراین در این پژوهش برای اولین‌بار یک مسأله زمانبندی چند عاملی در محیط کار کارگاهی به منظور کمینه کردن مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد مورد بررسی قرار گرفته است و جهت واقعی‌تر کردن مسأله فرض رد کردن برخی کارها به آن اضافه شده است. هر عامل دارای مجموعه‌ای از کارها است و هدف آن، بهینه کردن تابع هدف مربوط به خود است. مفروض رد کردن در مسأله، به تصمیم‌گیرنده این اختیار را می‌دهد که کارهایی را که تأخیر زیادی به سیستم تحمیل می‌کنند، با پرداخت هزینه‌ای، پردازش نکند. در این پژوهش برای حل مسأله از یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ارائه شده است. همچنین با توجه به اینکه این مسأله زمانبندی NP-hard است دارای مدل پیچیده‌ای می‌باشد و عدم توانایی نرم افزار گمز برای حل مسأله با ابعاد بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی ازدحام ذرات پیشنهاد شده است. در نهایت جواب‌های حاصل از این دو الگوریتم فراابتکاری با هم مقایسه شده است و نتایج به دست آمده، عملکرد آن‌ها را برای این مسأله زمانبندی در محیط کار کارگاهی تایید می‌نماید. همچنین بررسی نتایج عددی دو الگوریتم برابری عملکرد آن‌ها را نشان می‌دهد.

عنوان..............................................................................................................................................................................................صفحه
فهرست مطالب ث
فهرست جدول‌ها د
فهرست نمودارها و تصاویر س
جدول تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش ش
چکیده ظ
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1مقدمه 2
2-1 بیان مسأله 2
3-1 اهداف پژوهش 3
4-1 پرسش‌های پژوهش 3
1-5 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
6-1 نوآوری پژوهش 4
7-1 روش پژوهش 4
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 5
1-2 مقدمه 6
2-2 مبانی نظری تحقیق 6
1-2-2 کار زمانبندی 6
2-2-2 نظریه زمانبندی 8
3-2-2 مسأله زمانبندی 10
4-2-2 رد کردن 11
5-2-2 مسأله زمانبندی چند عاملی 12
6-2-2 زمانبندی کارکارگاهی 13
7-2-2 انواع برنامه‌های زمانی 15
8-2-2 تولید برنامه 17
9-2-2 رهیافت و انشعاب تحدید 18
10-2-2 قواعد الویت‌بندی سریع 19
11-2-2 روش‌های نمونه‌برداری 20
12-2-2 شیوه‌های توزیع احتمالی 21
13-2-2 رهیافت برنامه‌ریزی عددصحیح 22
14-2-2 برنامه‌ریزی 22
15-2-2 روش تاگوچی 22
16-2-2روش وزنی 23
17-2-2 روش محدودیت جزئی (محدودیت اپسیلون) 23
18-2-2 خلاصه 24
3-2 پیشینه پژوهش 25
1-3-2 پیشینه پژوهش مسأله زمانبندی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد 25
2-3-2 پیشینه پژوهش مسأله زمانبندی دو عاملی و چند عاملی 28
3-3-2 پیشینه پژوهش رد کردن 30
4-2 شکاف تحقیقات 31
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 33
1-3 مقدمه 34
2-3 تعریف مسأله 34
1-2-3 مفروضات مدل پیشنهادی 34
2-2-3 مدل ریاضی 35
3-2-3 تعریف شاخص‌های مدل 35
4-2-3 متغیرهای تصمیم مدل 36
5-2-3 محدودیت‌ها 37
6-2-3 روش‌های حل مسأله بهینه‌سازی چندهدفه 39
1-6-2-3 گمز 39
2-6-2-3 روش‌های ابتکاری و فراابتکاری 39
3-3 الگوریتم‌های فراابتکاری پیشنهادی 40
1-3-3 الگوریتم ژنتیک 40
2-3-3 الگوریتم ازدحام ذرات 46
1-2-3-3 الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتPSO 47
4-3 روش LP متریک 50
5-3 ساختار نمایش جواب 51
فصل چهارم: 53
1-4 مقدمه 54
2-4 داده‌ها و پارامترهای مدل 54
3-4 نتایج محاسباتی گمز 54
4-4 تنظیم پارامترهای الگوریتم فراابتکاری 55
5-4 ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی 57
6-4 نتایج محاسباتی 57
7-4 خلاصه نتایج 74
8-4 آزمون 2Sample T 75
9-4 جمع‌بندی 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها 77
1-5 مقدمه 78
2-5 خلاصه پژوهش 78
3-5 نتایج 78
4-5 پاسخ به پرسش‌های پژوهش 79
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 80
6-5 محدودیت‌های پژوهش 80
یاسمن غلامی ارده جانی :نویسنده
دکتر سید امین بدری :استاد راهنما
دکتر حمزه امین طهماسبی :استاد مشاور
۱۳۹7/۰6/30 :تاریخ دفاع
۱۰۸ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها :رشته
الگوریتم فراابتکاری-رد کردن کارها -بیشینه دیرکرد-بیشینه زودکرد-زمانبندی کارکارگاهی :کلمات کلیدی فارسی
Job shop scheduling-maximum earliness-maximum tardiness-rejection-meta heuristic algorithm :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.