بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی ,نقدشوندگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی ,نقدشوندگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد. براساس نمونه ای شامل 109 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 فرضیه های پژوهش آزمون شدند.با توجه به نتایج بدست آمده در فرضیه اول بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما در فرضیه دوم بین نقدینگی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند سطح بالاتری از نقدشوندگی را دارا هستند که این نتیجه با نتایج تحقیقات مشابهی در خارج از کشور مطابقت دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اعلان سود تفاوت چندانی ندارند که این نتیجه با برخی از تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور سازگاری دارد. واژه های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی , نقدشوندگی, بازده سهام, ریسک اطلاعاتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مساله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1-4 اهداف پژوهش 4
1-5 فرضیه های پژوهش 4
1-6 جامعه آماری پژوهش 4
7-1 قلمرو پژوهش 5
1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش 5
1-7-2 قلمرو زماني پژوهش 5
1-7-3 قلمرو مكاني پژوهش 5
1-8 روش انجام پژوهش 5
1-8-1 متغیر های وابسته: 6
1-8-1-1 شکاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش 6
1-8-2 متغیر های مستقل: 7
1-8-3 متغیرهای کنترلی: 8
1-9 تعريف واژگان پژوهش 9
1-10 خلاصه 10
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه 12
2-2عدم تقارن اطلاعاتی 13
3-2 اطلاعات متقارن 13
4-2اطلاعات نامتقارن 13
1-4-2گزینش نادرست 14
2-4-2خطر اخلاقی 14
5-2 اهمیت اطلاعات نامتقارن 14
6-2عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی 14
2-6-1 كيفيت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتي 15
2-6-2 اندازه شركت 15
2-6-3 ميزان مخارج تحقيق و توسعه 15
4-6-2 فرصت هاي رشد 16
2-6-5 تعداد تحليلگران پي گير شركت 16
6-6-2 تعداد سهام داران شركت 17
7-2 معيارهاي سنجش عدم تقارن اطلاعاتي 17
2-8 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی 18
2-9 بازارهای کارا و اطلاعات 18
2-10-1 مدل اکرلوف و همکاران 19
2-10-2مدل تینیک 19
2-10-3 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 20
2-10-4 مدل کاپلان و گالی 22
2-10-5 مدل کیم و ورچیا 22
2-10-6 مدل اسکات و همکاران 23
2-11 نقد شوندگی سهام: 23
2-11-1 نقدینگی بازار ( نقدشوندگی بازار ) 24
2-11-2نقدینگی تامین مالی 24
12-2 بازده سهام 24
13-2 پیشینه پژوهش: 25
1-13-2 پژوهش های داخلی 25
2-13-2 پژوهش های خارجی 29
2-14 خلاصه 38
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 40
3-2 روش پژوهش 40
3-3 ابزار گردآوری داده ها 41
3-4 جامعه آماري پژوهش 41
5-3نمونه آماری پژوهش 42
3-6 فرضیه های پژوهش 43
3-7 مدل پژوهش 43
3-8 تعریف متغيرهاي پژوهش و نحوه محاسبه آنها 43
3-8-1 متغیرهای وابسته پژوهش: 44
3-8-2 متغیرهای مستقل پژوهش: 45
3-9 آزمون های پژوهش 47
3-9-1 فروض کلاسیک رگرسيون 47
3-9-2 آزمون نرمال بودن 48
3-9-3 ناهمسانی واریانس 48
3-9-4 خود همبستگی : 49
3-9-5 آزمون هم خطی 50
3-9-6 آزمون مانایی 51
3-9-7 مدل رگرسیون پانلی 52
8-9-3 آزمون T 54
9-9-3 آزمون چاو 56
3-10 خلاصه فصل 57
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 59
2-4 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق 59
4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 62
4-3-1آزمون چاو(chow) فرضیه های تحقیق 62
2-3-4 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق 63
4-4 ناهمسانی واریانس 64
4-4-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس 64
4-4-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس 64
4-5 بررسی وجود هم خطی 65
1-5-4 راه های تشخیص هم خطی 65
4-6 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق 66
4-7 خلاصه فصل 69
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها
5-1 مقدمه 71
5-2 نتایج حاصل از تحلیل آماری 71
5-3 تحلیل نتایج 71
5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 72
5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 72
5-6 محدودیت‌های پژوهش 73
فهرست جدول ها
جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهاي استفاده شده براي متغیرهاي مدل 60
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 61
جدول 4-3 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق 63
جدول 4-4 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق 63
جدول 4-5 شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه تحقیق 64
جدول 4-6 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق 66
جدول 4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق در طی دوره پژوهش 67
جدول 4-8 نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه های تحقیق 68محجوبه موسي پورشاهيجان :نویسنده
دکتر محمدرضا وطن پرست :استاد راهنما
دکتر کیهان آزادی :استاد مشاور
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ :تاریخ دفاع
۱۰۹ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
گزینش نامناسب- ریسک اطلاعاتی-بازده سهام-نقدشوندگی-عدم تقارن اطلاعاتی :کلمات کلیدی فارسی
Information asymmetry-Liquidity-Stock returns-Information risk-adverse option :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.