ارائه یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز بر اساس روش ترکیبی تصمیم گیری و گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی در صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی: شرکت پارس خزر)    

ارائه یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز بر اساس روش ترکیبی تصمیم گیری و گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی در صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی: شرکت پارس خزر)


در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، 2 ماتریس QFD تشکیل می شود. هر ماتریس، یک الزامات مشتری (Whats) و یک الزامات فنی (Hows) دارد. در ماتریس QFD اولیه، الزامات مشتری، ویژگی های مواد اولیه موردنیاز شرکت پارس خزر هستند و الزامات فنی، معیارهای ارزیابی انتخاب تأمین کنندگان می باشند. الزامات مشتری در ماتریس QFD ثانویه، معیارهای ارزیابی انتخاب تأمین کنندگان هستند و الزامات فنی را تأمین کنندگان بالقوه شرکت پارس خزر تشکیل می دهند. الزامات مشتری و الزامات فنی از مبانی نظری احصاء شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ که از هر کدام 6 عامل توسط خبرگان انتخاب گردید. برای تعیین وزن الزامات مشتری در QFD اولیه از روش BWM استفاده شد. نتایج نشان داد «قیمت» مهمترین معیار برای مواداولیه است و «تعهد مدیریت» مهمترین معیار برای انتخاب تأمین کنندگان سبز است. خروجی نهایی ماتریس QFD ثانویه، رتبه بندی تأمین کنندگان بالقوه را نشان داد.

چکیده فارسی ر
چکیده لاتین ز

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق 5
1-4-1 زنجیره تأمین 5
1-4-2 مدیریت زنجیره تأمین 6
1-4-3 مدیریت زنجیره تأمین سبز 6
1-4-4 ارزیابی تأمین کنندگان 6
1-4-5 تصمیم گیری چندمعیاره 6
1-4-6 تکنیک BWM 7
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 اهداف تحقیق 7
1-6-1 هدف اصلی 7
1-6-2 اهداف فرعی 7
1-7 قلمرو پژوهش 8
1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش 8
1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش 8
1-8 ساختار پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9
2-1 مقدمه 10
2-2 زنجیره تأمین 10
2-2-1 فرایندهای اصلی در هر زنجیره تأمین 12
2-2-2 انواع زنجیره تأمین 12
2-2-3 اجزای زنجیره تأمین 13
2-3 مدیریت زنجیره تأمین 14
2-3-1 تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 15
2-3-2 فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین 16
2-3-3 سه فرایند کلیدی مدیریت زنجیره تأمین 16
2-3-4 دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین 16
2-4 زنجیره تأمین سبز 17
2-4-1 ماهیت زنجیره تأمین سبز 18
2-4-2 مزایای زنجیره تأمین سبز 19
2-4-3 مدیریت زنجیره تأمین سبز 19
2-4-4 تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز 20
2-5 ارزیابی تأمین کنندگان 21
2-5-1 فرایند انتخاب تأمین کننده 22
2-6 تصمیم گیری 23
2-6-1 تصمیم گیری چند معیاره 23
2-6-2 تصمیم گیری چندهدفه 24
2-6-3 تصمیم گیری چند شاخصه 24
2-7 تفکر فازی 26
2-7-1 مجموعه فازی 26
2-7-2 تصمیم گیری چندمعیاره فازی 27
2-7-3 تصمیم گیری چندشاخصه فازی 27
2-8 پیشینه تحقیق 27
2-8-1 مطالعات انجام شده خارجی 27
2-8-2 مطالعات انجام شده داخلی 30
2-9 شکاف تحقیق 33

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 34
3-1 مقدمه 35
3-2 روش تحقیق 35
3-3 جامعه و نمونه تحقیق 35
3-3-1 مختصری درباره شرکت پارس خزر 36
3-4 روش گرد‌آوری داده‌ها 37
3-5 ابزار گردآوری داده ها 37
3-6 روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 37
3-6-1 گام‌های تکنیک QFD فازی 39
3-6-2 گام‌های تکنیک BWM 41
3-6-2-1 محاسبه نرخ سازگاری در روش BWM 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 44
4-1 مقدمه 45
4-2 آمار توصیفی 45
4-3 تجزیه و تحلیل داده ها 47
4-3-1 تکنیک BWM 48
4-3-1-1 محاسبه نرخ سازگاری 50
4-3-2 تکنیک QFD فازی 50
4-3-2-1 فرآیند QFD اولیه 50
4-3-2-2 فرایند QFD ثانویه 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 62
5-1 مقدمه 63
5-2 نتایج پژوهش 63
5-3 بحث 65
5-4 پیشنهادهای تحقیق 68
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 68
5-4-2 محدودیت های پژوهش 68
5-4-3 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 69

منابع 70
منابع فارسی 71
منابع لاتین 74

پیوست 78
پرسشنامه 1: پرسشنامه شناسایی Whats و Hows 79
پرسشنامه 2: پرسشنامه روش BWM 81
پرسشنامه 3: پرسشنامه ارتباط بین Whats و Hows در ماتریس QFD 83
کدنویسی مدل در لینگو 85
خروجی نرم افزار لینگو 86
فهرست جدول ها
جدول 2-1: تفاوت بین زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین سنتی (نیک نژاد، 1391) 21
جدول 2-2: ماتریس تصمیم گیری در مدل های چندشاخصه 25
شکل 3-1: چارچوب تحقیق 35
شکل 3-2: شکل عمومی ماتریس خانه کیفیت 37
شکل 3-3: مدل مفهومی فرایند بکارگیری روش ادغامی FQFD/BWM برای انتخاب تأمین کننده سبز 39
جدول 3-1: متغیرهای کلامی و اعداد فازی 40
جدول 3-2: شاخص های سازگاری با استفاده از روش BWM 43
جدول 4-1: آمار توصیفی سطح تحصیلات نمونه آماری 46
جدول 4-2: آمار توصیفی سابقه کاری نمونه آماری 47
جدول 4-3: ارجحیت بهترین شاخص نسبت به سایر شاخص ها 49
جدول 4-4: ارجحیت همه شاخص ها نسبت به بدترین شاخص 49
جدول 4-5: وزن عوامل براساس روش BWM 50
جدول 4-6: تبدیل اعداد قطعی به اعداد فازی 51
جدول 4-7: ارتباط بین Whats و Hows در ماتریس QFD اولیه 53
جدول 4-8: گام 3 و 4 در ماتریس QFD اولیه 55
جدول 4-9: رتبه بندی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان 56
جدول 4-10: ارتباط بین Whats و Hows در ماتریس QFD ثانویه 58
جدول 4-11: گام 3 و 4 در ماتریس QFD ثانویه 60
جدول 4-12: رتبه بندی تأمین کنندگان سبز 61
جدول 5-1: وزن عوامل براساس روش BWM 63
جدول 5-2: رتبه بندی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان 64
جدول 5-3: رتبه بندی تأمین کنندگان سبز 65


فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 2-1: مراحل زنجیره تأمین ساده (منسا و مرکوریو، 2014) 11
شکل 2-2: مفهوم زنجیره تأمین سبز (باسو و رایت، 1392) 18
نمودار 4-1: نمودار سطح تحصیلات نمونه آماری 46
نمودار 4-2: نمودار سابقه کاری نمونه آماری 47


حسنا جمال دار :نویسنده
سروش آوخ دارستانی :استاد راهنما
غلامرضا شجاع طلب :استاد مشاور
۱۳۹7/۰7/05 :تاریخ دفاع
۱۱۹ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
الزامات فنی-الزامات مشتری-گسترش عملکرد کیفیت-روش بهترین بدترین-مدیریت زنجیره تأمین سبز :کلمات کلیدی فارسی
Green Supply Chain Management-QFD-BWM-Customer Requirement -Technical Requirement :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.