بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود   

بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود


مدیریت سود در حسابداری، عملی عمدی برای اثر گذاری بر فرایند گزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است. مدیریت سود، شامل تغییر گزارش‌های مالی جهت گمراه ساختن سهامداران درباره ی عملکرد اساسی سازمان یا تحت تأثیر قرار دادن پیامدهای قراردادی است که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده می‌باشد. همچنین بر اساس یک جریان طولانی از ادبیات تئوری سازمانی، جبهه گیری مديريتی نشان دهنده يکي از مهم ترین مسائل در خصوص تضاد منافع بين سهامداران و مديران است. انواع مختلفی از جبهه گیری مدیریتی وجود دارد که اصولا مدل جبهه گیری مدیریتی بر اساس ویژگی های شخصیتی مدیران و ساختار مالکیت شرکت ها بنا شده است. با توجه به اینکه استفاده از جبهه گیری مدیریتی احتمال تصاحب شرکت را کاهش می دهد و این موضوع می تواند برای سهامداران مفید واقع شود لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، تعداد 154 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 به روش غربالگری انتخاب شده و فرضیه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش، جهت ارزیابی مدیریت سود تعهدی از مدل دچو دیچاو، 2002 و جهت ارزیابی مدیریت سود واقعی از مدل رویچودهاری (2006)، ژانگ (2012) استفاده شده است و جبهه گیری مدیریتی نیز مطابق با پژوهش دی مئو و همکاران، 2017 از دو عامل مالکیت مدیریتی و دوره تصدی مدیر عامل تعریف شده است. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله¬های رگرسیون برازش شده، به¬طور خلاصه حاکی از وجود ارتباط منفی و معنی دار بین جبهه گیری مدیریتی و مدیریت سود تعهدی و ارتباط مثبت و معنی دار بین انگیزه دستکاری سود و مدیریت سود تعهدی می‌باشد. در نتیجه فرضیه اول و دوم پژوهش تایید شد. در حالیکه ارتباط معنی دار بین جبهه گیری مدیریتی و مدیریت سود واقعی، انگیزه دستکاری سود و مدیریت سود واقعی وجود ندارد. در نتیجه فرضیه چهارم و پنجم پژوهش تایید نشد. همچنین شواهد کافی دال بر تایید فرضیه های سوم و ششم که حاکی از اثر تعاملی جبهه گیری مدیریتی و انگیزه دستکاری سود بر مدیریت سود تعهدی و واقعی است، یافت نگردید.

1- فصل اول 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه‌های پژوهش 5
1-6 مدل آزمون فرضیه‌های پژوهش 5
1-6-1 آزمون آماری فرضیه های اول، دوم 5
1-6-2 آزمون آماری فرضیه سوم 5
1-6-3 آزمون آماری فرضیه های چهارم، پنجم 6
1-6-4 آزمون آماری فرضیه ششم 6
1-7 روش پژوهش 7
1-7-1 جامعه آماری و نمونه مورد بررسی 7
1-7-2 ابزار تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 7
1-8 قلمرو پژوهش 7
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش 7
1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش 7
1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش 7
1-9 روش جمع آوری داده ها 7
1-10 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 8
1-10-1 تعاریف نظری متغیرهای پژوهش 8
1-10-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 8
1-11 خلاصه فصل 11
2- فصل دوم 12
2-1 مقدمه 13
2-2 مفهوم مدیریت سود 13
2-2-1 انگیزه مدیریت سود 14
2-2-2 انواع مدیریت سود 22
2-2-3 الگوهای مدیریت سود 23
2-2-4 شیوه های مدیریت سود 24
2-2-5 تفاوت‌های بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت‌های واقعی 26
2-3 جبهه گیری مدیریت 28
2-3-1 نظریه حقوق مالکیت 30
2-3-2 ساختار مالکیت 30
2-3-3 انواع ساختارهای مالکیتی 31
2-3-4 فرضیه های مرتبط با مالکیت مدیران 33
2-4 دوره تصدی مدیرعامل و مدیریت سود 34
2-5 سیستم های حاکمیت شرکتی 36
2-5-1 سیستم های درون سازمانی 36
2-5-2 سیستم های برون سازمانی 36
2-5-3 نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی 37
2-5-4 استقلال هیئت مدیره 37
2-5-5 دوگانگی مسئولیت مدیرعامل 37
2-6 پیشینه داخلی 38
2-7 پیشینه خارجی 41
2-8 خلاصه فصل دوم 47
3- فصل سوم 50
3-1 مقدمه 51
3-2 روش پژوهش 51
3-3 اهداف پژوهش 51
3-4 فرضیه های پژوهش 52
3-5 قلمرو موضوعی پژوهش 52
3-5-1 قلمرو مکانی پژوهش 52
3-5-2 قلمرو زمانی پژوهش 52
3-6 جامعه و نمونه آماری 52
3-7 مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها 53
3-7-1 آزمون آماری فرضیه های اول، دوم 53
3-7-2 آزمون آماری فرضیه سوم 53
3-7-3 آزمون آماری فرضیه های چهارم، پنجم 54
3-7-4 آزمون آماری فرضیه ششم 54
3-8 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 55
3-8-1 مدیریت سود تعهدی 55
3-8-2 مدیریت سود واقعی 55
3-8-3 شاخص انگیزه دستکاری سود 56
3-8-4 جبهه گیری مدیریتی 57
3-8-5 حاکمیت شرکتی داخلی 57
3-8-6 اهرم مالی 58
3-8-7 اندازه شرکت 58
3-8-8 ریسک شرکت 58
3-8-9 سهم بازار شرکت 58
3-9 روش تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها 58
3-10 آزمون‌های اولیه جهت استفاده از مدل‌های آماری 59
3-10-1 آمار توصیفی داده ها 59
3-10-2 آمار استنباطی 60
3-10-3 مدل داده‌های تحقیق 64
3-10-4 برآورد ضرایب رگرسیون 66
3-11 خلاصه فصل 67
4- فصل چهارم 68
4-1 مقدمه 69
4-2 آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 69
4-3 آمارتوصیفی 70
4-4 آزمون های پیش فرض مدل های رگرسیونی 72
4-4-1 آزمون مانایی 72
4-4-2 آزمون هم خطی 72
4-4-3 انتخاب نوع روش برآورد در داده های ترکیبی 75
4-4-4 بررسی نرمال بودن خطاها 76
4-4-5 آزمون همسانی واریانس خطاها 77
4-5 نتایج آزمون فرضیه های اول، دوم 78
4-6 نتایج آزمون فرضیه سوم 80
4-7 نتایج آزمون فرضیه های چهارم، پنجم 82
4-8 نتایج آزمون فرضیه ششم 84
4-9 خلاصه فصل 86
5- فصل پنجم 87
5-1 مقدمه 88
5-2 خلاصه پژوهش 88
5-3 تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 89
5-3-1 فرضیه اول 89
5-3-2 فرضیه دوم 89
5-3-3 فرضیه سوم 89
5-3-4 فرضیه چهارم 89
5-3-5 فرضیه پنجم 90
5-3-6 فرضیه ششم 90
5-4 پیشنهادهای کاربردی پژوهش 90
5-5 محدودیت های پژوهش 91
5-6 پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی 92
5-7 خلاصه پژوهش 92
فهرست منابع 93
پیوست ها 103

سمیه ابراهيمي هندخاله :نویسنده
دکتر مصطفی ابراهیم پور :استاد راهنما
دکتر محسن اکبری :استاد مشاور
1397/06/31 :تاریخ دفاع
۱۴۷ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
انگیزه دستکاری سود-بورس اوراق بهادار تهران-مدیریت سود تعهدی-مدیریت سود واقعی-جبهه گیری مدیریتی :کلمات کلیدی فارسی
Managerial entrenchment -real earnings management-accrual earning management -Tehran Stock Exchange-profit Manipulation motivation :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.