تأثیر ساختار مالکیت بر جریان های آزاد نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   

تأثیر ساختار مالکیت بر جریان های آزاد نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و جریان نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران می پردازد؛ برای ارزیابی ساختار مالکیت از چهار معیار مالکیت شارکتی، مالکیات نهاادی، مالکیات مادیریتی و تمرکاز مالکیت و برای ارزیابی جریان نقدی از مدل لن و پولسن، ) 1989 ( استفاده شده است؛ فرضیههای پاژوهش باه روش حاذفی سیستماتیک بر اساس دادههای گردآوری شده از 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1394 با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتناد. نتاایج آزماون معنااداری ضارایب بار اسااس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار باین مالکیات شارکتی و مالکیات نهادی با متغیر وابسته جریان نقدی آزاد و عدم وجود ارتباط معنی دار بین مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریاان نقادی آزاد می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. اهداف پژوهش 6
1-4-1. هدف اصلی این پژوهش 6
1-4-2. اهداف فرعی 6
1-4-3. اهداف کاربردی 6
1-5. فرضیه‌های پژوهش 6
1-6. روش پژوهش 7
1-7. قلمرو پژوهش 7
1-7-1. قلمرو موضوعی تحقیق 7
1-7-2. قلمرو زمانی تحقیق 7
1-7-3. قلمرو مکانی تحقیق 7
1-8. تعریف واژگان تحقیق 8
1-9. ساختار پژوهش 10
1-10. خلاصه فصل 11
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. جریان نقد آزاد 13
2-3. رویکردهای جریان نقدی آزاد 14
2-4. نظریه نمایندگی 14
2-5. انواع هزینه‌های نمایندگی 15
2-5-1. هزینه‌های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک 15
2-5-2. هزینه‌های التزام 15
2-5-3. زیان باقیمانده 15
2-6. جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی 15
2-7. اثر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر کیفیت گزارشگری مالی 16
2-8. ساختار مالکیت 18
2-9. سرمایه‌گذاران نهادی 20
2-10. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی 21
2-10-1. فرضیه نظارت فعال 22
2-10-2. فرضیه نفع شخصی 23
2-11. انواع مالکیت نهادی 23
2-11-1. سرمایه‌گذاران نهادی منفعل 24
2-11-2. سرمایه‌گذاران نهادی فعال 24
2-12. تمرکز مالکیت 25
2-13. سرمایه‌گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 26
2-14. تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت 29
2-15. مروری بر پیشینه تحقیق 31
2-15-1. مروری بر پیشینه تحقیق در خارج از ایران 31
2-15-2. مروری بر پیشینه تحقیق در ایران 33
2-16. خلاصه فصل 35
فصل سوم: روش پژوهش
3-1. مقدمه 37
3-2. فرضیه‌های پژوهش 37
3-3. روش پژوهش 38
3-4. جامعه آماری 38
3-5. روش نمونه‌گیری 39
3-6. حجم نمونه آماری 40
3-7. روش جمع‌آوری داده‌ها 40
3-8. دوره زمانی پژوهش 41
3-9. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 41
3-9-1. تحلیل توصیفی داده‌ها 42
3-9-2. مدل‌های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه‌ها 42
3-10. متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن‌ها 43
3-10-1. جریان نقد آزاد (وابسته) 44
3-10-2. ساختار مالکیت (مستقل) 45
3-10-2-1. مالکیت نهادی (مستقل) 46
3-10-2-2. مالکیت شرکتی (مستقل) 47
3-10-2-3. مالکیت مدیریتی (مستقل) 47
3-10-2-4. تمرکز مالکیت (مستقل) 47
3-10-3. اندازه شرکت (کنترلی) 48
3-11. روش‌های آماری مورداستفاده 49
3-11-1. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 50
3-11-2. نرمال بودن 51
3-11-3. ناهمسانی واریانس 51
3-11-4. خودهمبستگی 52
3-11-5. هم خطی 53
3-11-6. آزمون مانایی 53
3-11-7. آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی F لیمر 54
3-11-8. آزمون ‌هاسمن 55
3-11-9. آزمون t 55
3-11-10. ضریب تعیین 55
3-11-11. آزمون F رگرسیون 56
3-11-12. برآورد ضرایب رگرسیون 57
3-11-12-1. روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 57
3-11-12-2. روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) 57
3-12. خلاصه فصل 58
فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش
4-1 مقدمه 60
4-2 آزمون‌هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 60
4-3 آمار توصیفی 61
4-4 آزمون‌های پیش‌فرض مدل‌های رگرسیونی 63
4-4-1 آزمون مانایی 63
4-4-2 آزمون هم خطی 64
4-4-3 انتخاب نوع روش برآورد در داده‌های ترکیبی 65
4-4-3-1 آزمون F لیمر 65
4-4-3-2 آزمون‌ هاسمن 66
4-4-4 بررسی نرمال بودن خطاها 67
4-4-5. آزمون همسانی واریانس خطاها 67
4-4-6 نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش 68
4-4-7 نتایج آزمون فرضیه اول 69
4-4-8 نتایج آزمون فرضیه دوم 70
4-4-10 نتایج آزمون فرضیه چهارم 70
4-5 خلاصه فصل 71
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه 73
5-2. خلاصه تحقیق 73
5-2-1. نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه‌ها 73
5-3. سایر نتایج (مقایسه با مطالعات پیشین) 74
5-4. محدودیت‌های تحقیق 76
5-5. پیشنهاد‌هایی بر مبنای یافته‌های تحقیق 77
5-5-1. پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج 77
5-5-2. سایر پیشنهادها 77
5-6. خلاصه فصل 78
منابع و مأخذ.........................................................................................................................................................................................79
فهرست جداول
جدول (3-1): روش انتخاب نمونه 40
جدول (3-2): لیست متغیرهای موردبررسی 44
جدول (4-1). آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 62
جدول (4-2): نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش 63
جدول (4-3): ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل 64
جدول (4-4): نتایج آزمون F لیمر مدل پژوهش 65
جدول (4-5): نتایج آزمون‌ هاسمن مدل پژوهش 66
جدول (4-6): نتایج آزمون نرمال بودن پسماند 67
جدول (4-7): نتایج آزمون همسانی واریانس بارتلت 68
جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه‌ها 69
جدول (5-1): خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 74
فهرست تصاویر
شکل (4-1): تحلیل رگرسیونی و روش داده‌های ترکیبی جهت آزمون فرضیه‌ها 61فهرست پیوست ها و ضمائم
پیوست شماره 1. اسامی شرکت‌های نمونه 90
پیوست شماره 2. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها 91
پیوست شماره 3. نتایج آزمون هم خطی 92
پیوست شماره 4. نتایج آزمون F لیمر 92
پیوست شماره 5. نتایج آزمون‌ هاسمن 93
پیوست شماره 6. نتایج آزمون نرمال بودن پسماند 94
پیوست شماره 7. نتایج آزمون همسانی واریانس پسماند 94
پیوست شماره 8. نتایج آزمون فرضیه‌ها 95
مهرناز رضایی :نویسنده
دکتر حسین راد کفترودی :استاد راهنما
دکتر سید عباس ابراهیمی :استاد مشاور
۱۳۹6/06/25 :تاریخ دفاع
۱۰۸ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-سیستم های مالی :رشته
تمرکز مالکیت- مالکیت مدیریتی-مالکیت شرکتی-مالکیت نهادی-جریان نقدی آزاد :کلمات کلیدی فارسی
Free cash flow-Institutional ownership-Corporate ownership-Managerial Ownership-Ownership concentration :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.