بررسی پرداخت سود سهام در شرایط بحران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران   

بررسی پرداخت سود سهام در شرایط بحران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران


هدف اصلی پژوهش بررسی پرداخت سودسهام درشرایط بحران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، تعداد 7 بانک برای بازه سال های 1388تا 1395 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه اول که تأثیر بحران مالی بر پرداخت سود سهام بانک ها مورد بررسی قرار گرفت، از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شد و در ادامه با توجه به اینکه نمونه به دو گروه سال های قبل و بعد از بحران تقسیم شد، از آزمون t مستقل استفاده شد.نتیجه آزمون بیانگر عدم وجود ارتباط معنی دار بین بحران مالی و پرداخت سودسهام در بانک های پذیرفته شده می باشد. از طرفی نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین پرداخت سود سهام در قبل و بعد از بحران مالی و رد فرضیه می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش
1 – 1 مقدمه 2
1 – 2 بيان مسئله 2
1 – 3 ضرورت و اهميت پژوهش 4
1 – 4 نتايج مورد انتظار واهداف پژوهش 4
1 – 5 فرضيه پژوهش 4
1 – 6 مدل هاو متغيرهاي پژوهش 4
1 – 7 روش پژوهش از نظر شيوه انجام 6
1 – 8 روش پژوهش از نظر ماهيت و اهداف 6
1-9 قلمرو زماني و مكاني پژوهش 6
1 – 9 – 1 قلمرو زماني 6
1 – 9 – 2 قلمرو مكاني 6
1 – 10 جامعه آماري و نمونه آماري 6
1 – 11 روش گردآوري اطلاعات 7
1- 12 خلاصه فصل و ساختار پژوهش 7
فصل دوم: بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه 9
2 – 2 مفهوم سود 9
2-2-1 مفهموم سود از ديدگاه ساختاري 9
2-2-2 مفهوم سود از ديدگاه تفسيري 9
2-2-3 مفهوم سود از ديدگاه رفتاري (عمل گرايي) 9
2- 3 سياست تقسيم سود 16
2- 4 روش هاي تقسیم سود 19
2-4-1 تقسيم سود نقدي 19
2-4-1-1 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران 19
2-4-1-2 تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر) 19
2-4-1-3 سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر 19
2-4-1-4 سياست تقسيم سود مازاد 19
2-4-2 سهام جایزه 19
2-4-3 تجزيه سهام 20
2 – 5 عوامل موثربرسیاست تقسیم سود 20
2- 6 تئوری های مرتبط با سیاست تقسیم سود 23
2-6-1 تئوری تقسیم سود باقیمانده 23
2-6-2 تئوری علامت دهی 23
2-6-3 تئوری بلوغ 24
2-6-4 تئوری نمایندگی 25
2-6-4-1 فرضیه هزینه نمایندگی 25
2-6-4-2 فرضیه های پیامدی و جانشینی 26
2-7 تعریف بحران مالی 26
2- 8 انواع بحران 27
2-8-1 بحران كمي 27
2-8-1-1 بحران ارزي 27
2-8-2 كيفي 27
2-8-2-1 بحران بدهي 27
2-8-2-2 بحران بانكي 27
2- 9 پيشينه پژوهش خارجي 28
2- 10 پيشينه پژوهش داخلي 30
2 – 11 خلاصه فصل 33
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 36
3-2 سوالات و فرضیه های پژوهش 36
3-2-1 سوالات پژوهش 36
3-2-2 فرضیه های پژوهش 36
3-3 روش پژوهش 36
3-4 جامعه آماری 37
3-5 روش نمونه گیری 37
3-6. حجم نمونه آماری 38
3-7 روش جمع آوری داده ها 38
3-8 دوره زمانی پژوهش 39
3-9 مدل مورد استفاده در پژوهش 39
3-10 متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 39
3-10-1 متغیر وابسته(پرداخت سود سهام) 40
3-10-2 متغیر مستقل(بحران مالی) 40
3-10-3 متغیر های کنترلی 42
3-10-3-1 اندازه بانک 42
3-10-3-2 سودآوری 42
3-10-3-3 رشد تاریخی 42
3-10-3-4 رشد مورد انتظار 42
3-10-3-5 ساختار سرمایه 42
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
3-11-1 تحلیل توصیفی داده ها 43
3-11-2 آزمون فرضیه های پژوهش 43
3-12 روش های آماری مورد استفاده 44
3-12-1 فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
3-12-2 نرمال بودن 45
3-12-3 ناهمسانی واریانس 46
3-12-4 خودهمبستگی 46
3-12-5 هم خطی 47
3-12-6 آزمون مانایی 47
3-12-7 آزمون معنی دار بودن اثرات فردیF لیمر 48
3-12-8 آزمون هاسمن 48
3-12-9 آزمونt 49
3-12-10 ضریب تعیین 49
3-12-11 آزمون F رگرسیون 50
3-12-12 برآورد ضرایب رگرسیون 50
3-12-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 50
3-12-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 51
3-13 آزمون t مستقل 51
3-14 خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه 53
4-2 آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 53
4-3 آمارتوصیفی 54
4-4 آزمون های پیش فرض مدل های رگرسیونی 55
4-4-1 آزمون مانایی 55
4-4-2 آزمون هم خطی 56
4-4-3 انتخاب نوع روش برآورد در داده های ترکیبی 57
4-4-3-1 آزمون F لیمر 57
4-4-4 بررسی نرمال بودن خطاها 58
4-4-5 آزمون همسانی واریانس خطاها 58
4-4-6 فرضیه اول 59
4-4-7نتایج آزمون فرضیه دوم 60
4-5 خلاصه فصل 61
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 مقدمه 63
5-2 خلاصه پژوهش 63
5-2-1 نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها 63
5-3 سایر نتایج(مقایسه با مطالعات پیشین) 64
5- 4 محدودیت های پژوهش 64
5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج 65
5-5-2 سایر پیشنهادها 65
5-6 خلاصه فصل 65
منابع و مأخذ 66
پیوست ها و ضمایم 54

سمیه دهقان جیردهی :نویسنده
محسن محمد نوربخش لنگرودی :استاد راهنما
پیمان ایمان زاده :استاد مشاور
۱۳96/12/23 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
بحران مالی-بانک-پرداخت سود سهام-بحران مالی-بانک :کلمات کلیدی فارسی
bank-financial crisis-dividend paymen-dividend paymen-financial crisis :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.