جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای محمد طالقانی/آقای مراد رضایی دیزگاه 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم ملیسا اکبرزاده ناصرانی                                     101      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم ماندانا قایق پیشه                                     102      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای سعید زاهدی 11:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای سعید پور محمد                                     103      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای کامراد خوشحال 10:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم مهسا یگاندوست یگانمحله                                     104      ::
آقای سینا خردیار/آقای محمدرضا وطن پرست 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن چالاک                                     105      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای اسماعیل رمضانپور 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای سیدنیما موسوی پیرعلیده                                     106      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 08:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای مجید محمدپور                                     107      ::
آقای الهیار داغبندان/آقای غلامرضا شجاع طلب 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم ساحل دلیر دیگه سرا                                     108      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای سینا خردیار 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - چهار شنبه حسابداری خانم مائده مهدویان شاد                                     109      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای کیهان آزادی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه حسابداری آقای بابک لطفی دشتمیان                                     110      ::
آقای کیهان آزادی/آقای اسماعیل رمضانپور 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه حسابداری آقای امیر شهری                                     111      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای محمد حسن خوب کار 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سونا عباسی                                     112      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای رضا زارعی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - چهار شنبه حسابداری خانم سهیلا رمضانپور                                     113      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای حسین ازگومی 17:00 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه روشن نیا هره دشت                                     114      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای حسین ازگومی 16:00 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم حدیث آزاد منش                                     115      ::
آقای محسن اکبری/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 12:00 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای امیر فرح مهر                                     116      ::
آقای محسن اکبری/آقای مصطفی ابراهیم پور 11:00 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - پنج‌شنبه مدیریت مالی خانم آرزو کوچک نژاد لشکامی                                     117      ::
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 16:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهار شنبه حسابداری خانم ندا فلاح سلیماندارابی                                     118      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 11:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - دوشنبه حسابداری آقای مهدی حیدری نژاد حلیمه جانی                                     119      ::
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 13:00 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - سه شنبه حسابداری خانم فاطمه فیضی کفترودی                                     120      ::

Place sticky footer content here.