جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهدی ذوالفقاری 15:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای محمد علی فلکی بخشی پور                                     81      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای محمدرضا وطن پرست 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه مدیریت مالی آقای فرزاد همتی راد                                     82      ::
آقای مهدی مشکی/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - سه شنبه حسابداری آقای جلال قمری سیاه اسطلخی                                     83      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 13:00 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی آقای مهرداد رضائیان                                     84      ::
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     85      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای حسین نبی زاده ملاطی                                     86      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای عزیزاله فرجی پور لاکه                                     87      ::
آقای محمد حسن قلیراده/آقای حسن صمیمی حق گذار 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای محمود نیک کار مکرم                                     88      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای اسماعیل رمضانپور 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای علیرضا غلامی شکارسرائی                                     89      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای محمد حسن قلیزاده 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم مریم حق پرست شالدهی                                     90      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای سیدرضا میر عسگری 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم صدیقه نظری شیرکوهی                                     91      ::
آقای مصطفی ابراهیم پور/آقای سیدرضا میرعسکری 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی خانم عظمت اکبری مقدم چوبری                                     92      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی آقای جواد کاظمی                                     93      ::
آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم نیلوفر سرپرست چالشمی                                     94      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم شقایق شریف زاد اصل                                     95      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کامراد خوشحال 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه خنده روی شهرستانی                                     96      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای مهدی تحویلداری دیلمی                                     97      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای علی شیخی هریس                                     98      ::
آقای محمد طالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم سپیده ایرانخواه کرارودی                                     99      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فیروزه لطفی ماشمیانی                                     100      ::

Place sticky footer content here.