جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهرداد صدرآرا/آقای سیدرضا میر عسگری 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم صدیقه نظری شیرکوهی                                     81      ::
آقای مصطفی ابراهیم پور/آقای سیدرضا میرعسکری 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی خانم عظمت اکبری مقدم چوبری                                     82      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی آقای جواد کاظمی                                     83      ::
آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم نیلوفر سرپرست چالشمی                                     84      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم شقایق شریف زاد اصل                                     85      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کامراد خوشحال 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه خنده روی شهرستانی                                     86      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای مهدی تحویلداری دیلمی                                     87      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای علی شیخی هریس                                     88      ::
آقای محمد طالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم سپیده ایرانخواه کرارودی                                     89      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فیروزه لطفی ماشمیانی                                     90      ::
آقای محمد طالقانی/آقای مراد رضایی دیزگاه 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم ملیسا اکبرزاده ناصرانی                                     91      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم ماندانا قایق پیشه                                     92      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای سعید زاهدی 11:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای سعید پور محمد                                     93      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای کامراد خوشحال 10:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم مهسا یگاندوست یگانمحله                                     94      ::
آقای سینا خردیار/آقای محمدرضا وطن پرست 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن چالاک                                     95      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای اسماعیل رمضانپور 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای سیدنیما موسوی پیرعلیده                                     96      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 08:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای مجید محمدپور                                     97      ::
آقای الهیار داغبندان/آقای غلامرضا شجاع طلب 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم ساحل دلیر دیگه سرا                                     98      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای سینا خردیار 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - چهار شنبه حسابداری خانم مائده مهدویان شاد                                     99      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای کیهان آزادی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه حسابداری آقای بابک لطفی دشتمیان                                     100      ::

Place sticky footer content here.