جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای غلامرضا شجاع طلب 12:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم عادله دریادل راسته کناری                                     61      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای عرفان حجت شمامی                                     62      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای مهدی ذوالفقااری 14:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای آرمان کبودمهری                                     63      ::
آقای محمد طالقانی/آقای میرهادی موذن جمشیدی 14:30 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای حامد یوسف پیر بازاری                                     64      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     65      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     66      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن آزادی ریک                                     67      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 13:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای امیر توکلی پور                                     68      ::
آقای سروش آوخ دارستانی/آقای الهیار داغبندان 12:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین نیما ابراهیمی فرد                                     69      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای محمدرضا وطن پرست 16:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای علیرضا بیابانی                                     70      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهدی ذوالفقاری 15:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای محمد علی فلکی بخشی پور                                     71      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای محمدرضا وطن پرست 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه مدیریت مالی آقای فرزاد همتی راد                                     72      ::
آقای مهدی مشکی/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - سه شنبه حسابداری آقای جلال قمری سیاه اسطلخی                                     73      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 13:00 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی آقای مهرداد رضائیان                                     74      ::
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     75      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای حسین نبی زاده ملاطی                                     76      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای عزیزاله فرجی پور لاکه                                     77      ::
آقای محمد حسن قلیراده/آقای حسن صمیمی حق گذار 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای محمود نیک کار مکرم                                     78      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای اسماعیل رمضانپور 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای علیرضا غلامی شکارسرائی                                     79      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای محمد حسن قلیزاده 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم مریم حق پرست شالدهی                                     80      ::

Place sticky footer content here.