جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای یاسر رضایی پیته نویی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - سه شنبه مدیریت مالی خانم مریم جلالی سرعتی                                     41      ::
آقای یاسر رضایی پیته نویی/آقای پیمان ایمان زده 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - سه شنبه مدیریت مالی خانم نجمه اصغری چمبلی                                     42      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای مهدی مشکی 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای رحیم رستمی                                     43      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای طیب هادی زاده شوکی                                     44      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری خانم بهاره برونه بوسار نژاد                                     45      ::
آقای سینا خردیار/آقای پیمان ایمان زاده 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه مدیریت مالی آقای سعید جوانی                                     46      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه مدیریت مالی خانم فاطمه قایقی حسنی                                     47      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی ذوالفقاری 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای شهاب الدین قربانی                                     48      ::
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 19:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم معصومه حسینی سالار                                     49      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهرداد صدرآرا 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم سمیرا نظری                                     50      ::
آقای مهدی مشکی/آقای محمد حسن قلیزاده 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت مالی خانم مرجان باقری سعید                                     51      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای رضا زارعی 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم نرگس پیله ور کردمحله                                     52      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای علی اکبر نجفی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت مالی آقای اصغر پورزند                                     53      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای محمد طالقانی 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم فاطمه کاتب                                     54      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای محمد طالقانی 13:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم فاطمه وحدانی                                     55      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای غلامرضا شجاع طلب 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی آقای مجتبی بلوکی کورنده                                     56      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای غلامرضا شجاع طلب 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی آقای امیر آذرشب                                     57      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم سیده شکیبا طاهری هرزویلی                                     58      ::
آقای الهیار داغبندان/آقای سید امین بدری 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم یاسمن کاکایی سیاهکل                                     59      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم ناهید جدی نبی کندی                                     60      ::

Place sticky footer content here.