جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم ساناز اشرفی                                     21      ::
آقای سعید زاهدی/خانم محمد حسن خوب کار 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه حسنی چناری                                     22      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای سامان پیمائیان بحری                                     23      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم نیلوفر صافدل                                     24      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم مژگان جلیلوند                                     25      ::
آقای سعید زاهدی/خانم سودابه پورذاکر عربانی 13:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سمیرا اسماعیلی                                     26      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سیده لیلا شعبان زاده                                     27      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای سعید زاهدی 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم پریسا شبستری                                     28      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای معین یوسفی صابر                                     29      ::
آقای سعید زاهدی/خانم سودابه پورذاکر عربانی 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای محمدرضا برزگر مقدم باز قلعه                                     30      ::
آقای یاسر رضایی پیته نویی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - سه شنبه مدیریت مالی خانم مریم جلالی سرعتی                                     31      ::
آقای یاسر رضایی پیته نویی/آقای پیمان ایمان زده 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - سه شنبه مدیریت مالی خانم نجمه اصغری چمبلی                                     32      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای مهدی مشکی 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای رحیم رستمی                                     33      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای طیب هادی زاده شوکی                                     34      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری خانم بهاره برونه بوسار نژاد                                     35      ::
آقای سینا خردیار/آقای پیمان ایمان زاده 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه مدیریت مالی آقای سعید جوانی                                     36      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه مدیریت مالی خانم فاطمه قایقی حسنی                                     37      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی ذوالفقاری 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - یکشنبه حسابداری آقای شهاب الدین قربانی                                     38      ::
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 19:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم معصومه حسینی سالار                                     39      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهرداد صدرآرا 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم سمیرا نظری                                     40      ::

Place sticky footer content here.