جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهرداد صدرآرا 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری خانم فاطمه قبادی لنگرودی                                     21      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری خانم سونا پورخائف دوست                                     22      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری خانم سهیلا ایزدی                                     23      ::
آقای اسماعیل توکل نیا/آقای حسین راد کفترودی 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری خانم صدیقه عباسی توسروندانی                                     24      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای الهیار داغبندان 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین آقای امید امیدواری                                     25      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای سینا خردیار 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محمد کاظم غفرانی کلاچاهی                                     26      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای سینا خردیار 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه حسابداری خانم مژگان اله مرادی                                     27      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای میرهادی موذن جمشیدی 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای فرشاد نیکپورخشکرودی                                     28      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای میرهادی موذن جمشیدی 08:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای مجتبی لطیفی ساسانسرا                                     29      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 19:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سحر جعفری                                     30      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 18:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم ساناز اشرفی                                     31      ::
آقای سعید زاهدی/خانم محمد حسن خوب کار 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه حسنی چناری                                     32      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای سامان پیمائیان بحری                                     33      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم نیلوفر صافدل                                     34      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم مژگان جلیلوند                                     35      ::
آقای سعید زاهدی/خانم سودابه پورذاکر عربانی 13:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سمیرا اسماعیلی                                     36      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سیده لیلا شعبان زاده                                     37      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای سعید زاهدی 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم پریسا شبستری                                     38      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای معین یوسفی صابر                                     39      ::
آقای سعید زاهدی/خانم سودابه پورذاکر عربانی 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای محمدرضا برزگر مقدم باز قلعه                                     40      ::

Place sticky footer content here.