جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 08:00 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - پنج‌شنبه حسابداری خانم فاطمه انساندوست                                     1      ::
آقای حمیدرضا رضائی کلید بری/آقای میر هادی موذن جمشیدی 13:00 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم الهام فتح زاده                                     2      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای کیهان آزادی 11:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - پنج‌شنبه حسابداری آقای رمضان صالحی                                     3      ::
آقاس سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 17:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - شنبه مدیریت مالی آقای محمدرضا سیف زاده                                     4      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 13:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم هاجر صنوبری مژدهی                                     5      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای غلامرضا شجاع طلب 12:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم عادله دریادل راسته کناری                                     6      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای عرفان حجت شمامی                                     7      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای مهدی ذوالفقااری 14:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای آرمان کبودمهری                                     8      ::
آقای محمد طالقانی/آقای میرهادی موذن جمشیدی 14:30 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای حامد یوسف پیر بازاری                                     9      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     10      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     11      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن آزادی ریک                                     12      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 13:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای امیر توکلی پور                                     13      ::
آقای سروش آوخ دارستانی/آقای الهیار داغبندان 12:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین نیما ابراهیمی فرد                                     14      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای محمدرضا وطن پرست 16:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای علیرضا بیابانی                                     15      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهدی ذوالفقاری 15:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای محمد علی فلکی بخشی پور                                     16      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای محمدرضا وطن پرست 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه مدیریت مالی آقای فرزاد همتی راد                                     17      ::
آقای مهدی مشکی/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - سه شنبه حسابداری آقای جلال قمری سیاه اسطلخی                                     18      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 13:00 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی آقای مهرداد رضائیان                                     19      ::
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     20      ::

Place sticky footer content here.