اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

جدول زمان بندی حذف و اضافه در نیمسال 972 

جدول زمان بندی حذف و اضافه در نیمسال 972

ورودی نیمسال

ساعت و روز

دانشجویان ورودی 97-1396 و ماقبل از آن

 

ساعت 8 الی 24

روز یکشنبه مورخ 1397/11/28

ساعت 8 الی 24

روز سه شنبه مورخ 1397/11/30

دانشجویان ورودی نیمسال اول (مهرماه) 98-1397

 

ساعت 8 الی 24

روز دوشنبه مورخ 1397/11/29

ساعت 8 الی 24

روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01

کلیه دانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد ننموده اند.

ساعت 8 الی 24

روز پنجشنبه مورخ 1397/12/02

 

 1.  رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس بر عهده شخص دانشجو می باشد .
 2.  بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی گذراندن درس "روش تحقیق پیشرفته"به عنوان درس جبرانی برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1394  به بعد الزامی می باشد و نمره درس مربوطه در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
 3. انتخاب واحد می بایست بر اساس چارت رشته هر دانشجو انتخاب گردد .
 4. در زمان انتخاب درس به نوع درس ، تعداد واحد و عنوان درس توجه نمایید که می بایست کاملا با چارت رشته یکسان باشد .
 5. چارت هر رشته بر اساس سال ورود دانشجو کنترل گردد (برخی از رشته ها بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازنگری شده و چارت جدید در سامانه بارگذاری گردیده است)
 6. دانشجویان باید حداقل 8 واحد در یک نیمسال انتخاب نمایند.
 7. دانشجویان ورودی سال 1394 به بعد در صورت تمایل می توانند حداکثر 14 واحد انتخاب واحد نمایند .
 8. چنانچه معدل نیمسال دانشجو کمتر از 14 باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعد مجاز به انتخاب حداکثر 12واحد درسی می باشد .
 9. نمرات دروس جبرانی در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
 10. آندسته از دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شده اند ، در صورتی که قصد ادامه تحصیل دارند ، در اسرع وقت جهت تکمیل مدارک کمیسیون موارد خاص به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند
 11. آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان ترم چهارم موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نشده اند جهت تمدید سنوات به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه نمایند

اخبار مرتبط

۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - شنبه 
© Copyright 2020 - All Rights Reserved