اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال 982 مقطع کارشناسی ارشد 

 

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال 982 مقطع کارشناسی ارشد

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

حسابداری

98111059*

قاسمي-هانيه

981

19/06

8

2

حسابداری

98111056*

احمدنيا مهويزاني-شراره

981

19

8

3

حسابداری

98111055*

نظري كرنق-ليلا

981

18/44

8

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

مدیریت بازرگانی

97114041*

شكوهي كوشالي-مريم

971

18/5

10

 

 

 

 

 

 

 

1

مدیریت بازرگانی

98114049*

فروز شهرستاني - سميه

981

19/43

14

2

مدیریت بازرگانی

98114043*

حميدي جوبني-معصومه

981

19/1

10

3

مدیریت بازرگانی

98114046*

دهقان مقدم شهرستاني-محدثه

981

19

14

 

 

 

 

 

 

 

1

مدیریت بازرگانی

98114048*

شكاري-امير

982

17/75

10

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

مدیریت مالی

97123012*

ناظر-آمنه

971

17/5

8

2

مدیریت مالی

97123013*

نصراله زاده سپهري-مهسا

971

17/25

10

 

 

 

 

 

 

 

1

مدیریت مالی

98123016*

حيدري دهكاء-مرضيه

981

18/5

10

2

مدیریت مالی

98123015*

روِءفي مقدم-عاطفه

981

18/38

12

3

مدیریت مالی

98123018*

درخشان فرد-رضا

981

18

10

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

کامپیوتر

98118059*

خليلي-سيده هما

981

19/83

9

2

کامپیوتر

98118051*

برغندان-ساسان

981

19/33

9

3

کامپیوتر

98118050*

نظري ويشكائي - مهدي

981

17/5

9

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

صنایع بهینه

98122053*

فروزان جوبيجاركلي-زهرا

981

18/25

9

2

صنایع بهینه

98122058*

پورقربان شيجاني-محدثه

981

17/83

9

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

گذرانده ترم

1

روانشناسی

98126027*

حبيبي نشرود كلي - شهره

981

19/42

12

2

روانشناسی

98126024*

حسيني كوهي-سيده زهرا

981

19/17

12

3

روانشناسی

98126022*

زارع خاكدوست دهبنه-الهام

981

19/08

12

 

 

 

 

 

 

 

1

روانشناسی

98126027*

رفيع پور گلفزاني-فاطمه

982

19/5

11

2

روانشناسی

98126028*

بخشي نژاد طالش بجاري-خديجه

982

19/08

12

3

روانشناسی

98126025*

بني طوطي-سميرا

982

18/08

12

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

رشته

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ورودی

معدل نيمسال

  گذرانده ترم

1

پژوهش

97128016*

شيريني-حسنيه

971

17/25

12

 

 

 

 

 

 

 

1

پژوهش

98128019*

پوررهنما كرد محله-سيده زهرا

981

19/13

12

2

پژوهش

98128018*

پوررستگار-كبرا

981

18/25

12

3

پژوهش

98128014*

پاينده مالفجاني-حوريه

981

18/13

12

 

 

 

 

 

 

 

1

پژوهش

98128011*

طاهر اجارود-سيد جواد

982

18/13

8

اخبار مرتبط

۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - یکشنبه 
© Copyright 2021 - All Rights Reserved